Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

Sau khi lạy xá-lợi, Ngài đáp thuyền đến Hàng Châu. Từ đây, Ngài đi triều bái các thánh cảnh của Tam Thiên Trúc, và đến tham lễ Pháp Sư Thiên Lãng cùng Pháp Sư Trường Tùng; rồi lại đáp thuyền đi tiếp.

Bấy giờ trời đang vào tiết Tam Phục*, nhằm lúc thuyền nhỏ mà người đông, tất cả phải ngủ chung trong một khoang thuyền chật chội. Ngồi bên cạnh Ngài là một thiếu nữ. Ðêm khuya đang ngon giấc, Ngài chợt cảm thấy có người sờ mó thân thể. Giật mình tỉnh dậy, sực thấy cô gái kế bên thân thể lõa lồ, Ngài lập tức ngồi kiết già ngay ngắn và liền trì Chú. Ôi! Có thể nào không thận trọng được ư? 

*Tam Phục tức là sơ phục, trung phục, mạt phục; ba thời kỳ nóng nực.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Ðồng châu cộng tề ngộ Ma Ðăng,

Bất liệu Kim Cang Ðạo nghiệp thâm,

Già phu đoan tọa, tâm chỉ thủy,

Nhiệm nhĩ biến hóa, một nại hà!

Nghĩa là:

Chung thuyền gặp phải nạn Ma Ðăng,

Ðạo nghiệp Kim Cang sâu chẳng ngờ,

Kiết già nghiêm tọa, tâm dừng lắng,

Ngươi dầu biến hóa, chẳng được gì!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang