Vietnamese|English

Ðảnh Lễ Xá Lợi Chùa A Dục Vương

Triều bái núi Phổ Ðà xong, Ngài trở về Ninh Ba, đến Chùa A-Dục Vương. Tại đây, Ngài gởi tiền ăn mỗi tháng ba đồng (nguyên) và ở lại để lễ lạy xá-lợi cùng hai Tạng hầu báo đáp công ơn khó nhọc của cha mẹ. Tương truyền rằng xá-lợi mà vua A-Dục thờ cúng là từ Chân Thân của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, do đó rất nhiều người tìm đến tận nơi để lập nguyện và chiêm bái xá-lợi.

Sau đó, Ngài đến Chùa Thiên Ðồng, và ở lại nghe giảng xong bộ Lăng Nghiêm Tông Thông thì ra đi.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Xá-lợi Chân Thân Như Lai tồn,

Lưu dữ tư thế chủng phước nhân,

Bất cần canh điền hà thu hoạch?

Tài bồi quán khái mạc thâu nhàn.

Nghĩa là:

Xá-lợi từ Chân Thân Ðức Phật,

Lưu lại đời, tặng người trồng phước,

Chẳng siêng cày cấy, sao thu hoạch?

Hãy chăm vun tưới, chớ biếng lười!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang