Thông Báo

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 2002)


Bồ Ðề Hải (ISSN 1530 - 9924 ) is published quarterly by Dharma Realm Buddhist Association, 3361 E. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90803. Periodicals Postage Paid at Long Beach, CA, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Bồ Ðề Hải, 3361 E. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90803.

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất.  Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

1) Tháng 3 - 4: từ ngày 3/31 đến 4/6

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh sẽ cử hành vào ngày 3/31.

2) Tháng 7: từ ngày 21 đến 27

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào ngày 7/28.

3) Tháng 10: từ ngày 20 đến ngày 26

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 20/10.

Ðịa Tạng Thất:

Từ chủ nhật ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

Lễ Vu Lan sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 8/18.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 22 đến ngày 28 tháng 12, chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 12/22.

Thiền Thất:

- Ba ngày thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 28 đến ngày 31 tháng 7.

- Ba ngày thiền tập vào Thanksgiving weekend từ ngày 28 đến ngày 1 tháng 12.

- Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2002 đến ngày 19 tháng 1 năm 2003.

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày 16 tháng 6.

Lễ Sám Hối

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào mùa xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong Kinh Vạn Phật.  Năm nay, Sám Vạn Phật bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5.

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 19 tháng 5 bắt đầu từ 8 giờ sáng.

Kinh Sách Mi
Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương (bìa cứng), Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm do Lão Hòa Thượng giảng giải và Khai Thị 4 vừa được ấn hành.  Nếu quý Phật tử muốn thỉnh những kinh sách trên xin thư về:

Gold Mountain Monastery
800 Sacramento St.
San Francisco, CA 94108
(415) 421-6117
drbagmm@jps.net

Website của Vạn Phật Thánh Thành (cả 3 ngôn ngữ): www.drba.org

* Bồ Ðề Hải sẽ phát hành mỗi 3 tháng.  Mọi thư từ, góp ý hay thỉnh báo xin thư về Dharma Realm Buddhist Association ( Vạn Phật Thành ).  Chi Phiếu góp phần ấn tống, xin đề: DRBA/Vietnamese Account.

* Nếu quý đọc giả thay đổi địa chỉ hoặc không muốn nhận Bồ Ðề Hải nữa, xin vui lòng báo cho chùa biết.  Mỗi tờ báo bị gi trả về vì không người nhận chùa phải trả bưu điện 50 cents.

Nam Mô A Di Ðà Phật!
bdh


Trở về trang nhà | Về đầu trang
Return to homepage | Top of page