Vietnamese|English

#30. Triều Bái Núi Phổ Đà ở Nam Hải

Năm Quang Tự nguyên niên (Ất Hợi 1875), lúc được ba mươi sáu tuổi, Ngài Hư Vân đến Chùa Cao Minh và nghe Pháp sư Mẫn Hi giảng Kinh Pháp Hoa. Sau đó, ngài cùng Dung Kính Lão Nhân đàm đạo suốt mấy ngày đêm rồi trân trọng từ biệt.

Ngài xuống núi, qua Tuyết Đậu, đến Chùa Nhạc Lâm. Nghe Kinh A Di Đà xong, Ngài vượt biển đến triều bái núi Phổ Đà và đảnh
lễ các bậc Thiện Tri Thức trong vùng; rồi ở lại Chùa Pháp Vũ cho đến hết năm.


 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn,
Quan Âm hóa độ Thủy Tinh Thiên,
Thiện nam tín nữ lai triều bái,
Tống chí bát bách, nghênh nhất thiên.

Nghĩa là:

Núi Phổ Đà nơi miền Nam Hải,
Cung Thủy Tinh, Quán Âm hóa độ,
Thiện tín tấp nập đến triều bái,
Tiễn tám trăm đi, đón cả nghìn.

Trở về trang nhà | Về đầu trang