Vietnamese|English

Phản Bổn Hoàn Nguyên

                                   H.T. Tuyên Hoá

 

Kim cổ tới lui xuân lại thu

Danh lợi tranh đua tuổi nào hưu

Phú quý vinh hoa ba canh mộng

Hỏi ai hưởng được cảnh vô ưu

 

Cô vãng kinh lai xuân phục thu

Tranh dành đoạt lợi tuổi nào hưu

Phú quý vinh hoa tam canh mộng

Thùy kiến hưởng thọ vĩnh vô ưu

 

            Hòa Thượng Tuyên Hoá

 

            Thân Phật không phải do ngũ uẩn tích tụ mà thành, cũng không phải từ mười hai xứ hay mười tám giới đem lại.  Phật đã không có một cái hình tướng, vì sao chúng sanh có thể thấy ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của Phật?  Đó là tùy thuộc tâm phân biệt của chúng sanh mà thị hiện.  Bởi chúng sanh có tâm phân biệt tốt hoặc không tốt, Phật muốn chúng sanh muốn phát tâm Bồ Đề, nên thị hiện loại loại thân thể không giống nhau, làm cho tâm hoan hỷ tăng lên, lòng tín ngưỡng tăng lên.  Đó là pháp môn phương tiện rất khéo.

 

          Người thanh niên suy tưởng tìm người con gái đẹp đẻ làm hiền nội, người con gái nghĩ tìm một chàng trai anh tuấn để làm phu quân.  Điều đó chứng minh người người đều thích đẹp, không ai thích xấu.  Người ta đều đồng tâm, đồng lý như vậy, ai ai cũng muốn có vợ đẹp, chồng quắc thước.  Đó là thường tính của con người, cũng là việc thiên kinh địa nghĩa.

 

          Có người hỏi: “Pháp sư giảng kinh, vì sao giảng đến điều nầy?”  Quí vị nói không nên giảng cái gì?  Người xưa nói: “Đạo của người quân tử, khởi đầu ở chồng vợ.”  Trên thế giới nầy chỉ có hai người nam nữ.  Đôi nam nữ nầy không phải Adam và Eva, cũng không phải đức Chúa Trời dùng đất bùn nặn ra nam nữ để đến thế giới nầy.  Nói tóm lại, cái thế giới nầy do tổ chức vợ chồng tạo ra.

 

          Có chồng vợ, sau đó có cha con, anh em, có anh có tôi.  Nam nữ vốn là âm dương.  Cho nên nói: “Một âm một dương gọi là đạo, rời khỏi âm dương đạo chẳng thành”.  Lại nói: “Một mình âm không sanh, một mình dương không lớn”  Đó là đạo lý tự nhiên.

 

          Chúng ta tu đạo cần phải phản bổn hoàn nguyên.  Người nam tu đạo, phải do như chữ Ly trong bát quái, nghĩa là ba vạch ngang, nhưng vạch giữa trống, phản hồi đến chữ Càn, ba vạch kín liền.  Người nữ tu đạo, phải do chữ Khảm, ba vạch thời chỉ vạch giữa liền còn vạch trên vạch dưới đứt làm hai, trở về chữ Khôn, ba vạch đều đứt đôi thành sáu khúc.  Càn đại biểu cho nam, Khôn đại biểu cho nữ.  Người nam cần trở về đồng chơn (đồng nam), người nữ phải quay về đồng nữ.  Người nam cần giống như Thiện Tài Đồng Tử, người nữ cần phải giống như Long Nữ.  Họ đều là đồng nam, đồng nữ, đã trải qua phản bổn hoàn nguyên.  Chúng ta tu đạo cũng giống như thế, bảo trì vóc dáng nhi đồng, như vậy mới dễ dàng chứng đắc pháp thân thanh tịnh. 

 

          Nhân vì chúng sanh có tâm phân biệt, có thiện ác, có đẹp xấu, có phải trái, có mọi vấn đề như đen trắng, cho nên Phật theo tâm của chúng sanh, thể hiện ra mọi thứ thân thể, khiến chúng sanh thấy được thân Phật.  Cho nên nói: “Ngàn sông có nước, ngàn sông có mặt trăng, muôn dặm không mây là muôn dặm trời”.  Phật là tùy duyên hóa thân.  Tâm chúng sanh như nước yên lặng, Phật bèn hiện ở trong.  Vì sao chúng ta không thấy đuợc thân Phật?  Bởi chúng ta có tư dục quá nặng, vô minh quá nặng, cho nen trí huệ không hiện ra.  Tâm như nước đục, có Phật cũng chẳng hiện ra được.

 

          Vô minh tức là đen tối, trí huệ là ánh sáng.  Có vô minh ắt có phiền não, có phiền não sẽ ngu si, có ngu si mới đen tối, có đen tối là không có ánh sáng, không có ánh sáng là không có trí huệ, không có trí huệ sẽ không thấy được Phật.  Đó là một chuổi liên đới quan hệ.  Muốn thấy Phật thân, phải siêng tu giới, định, huệ, tức diệt tham sân si.  Như thế tự nhiên Phật thân hiện ra trước mắt, hiện ra thuyết pháp cho hành giả.

 

                                                          Giảng ngày 8 tháng 11 năm 1980

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang