English |Vietnamese

Hòa Thượng Hư Vân Họa Truyện  

#29 Học Tập Thiền Chế của Bát Nhã Đường  

Thời gian theo học với Lão Pháp Sư Dung Kính, Ngài Hư Vân có được mở mang.  Lão Pháp Sư bấy giờ tuổi đã ngoài tám mươi, Giới Luật tinh nghiêm, Tông và Giáo đều thông; thường bảo Ngài tham gia giảng giải kinh điển.  Thấy được sự ích lợi của việc đi tham học các nơi, Lão Pháp Sư dạy Ngài đến Quốc Thanh Thiền Tự để học tập quy chế cùng phép tắc của chốn Thiền Đường, và đến Chùa Phương Quảng học Kinh Pháp Hoa.         

          Trong hai năm liền, từ năm ba mươi bốn đến ba mươi lăm tuổi, Ngài ở Chùa Quốc Thanh học tập Kinh Giáo, và thỉnh thoảng về am tranh thăm Lão Pháp Sư Dung Kính.   

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hoá:

 

Thập phương tụ hội Bát Nhã Đường,

Tập học Vô Vi kiến tánh vương,

Tuyển Phật Trường trung khảo công quá,

Thùy đắc tâm không, cập đệ quy.

 

Nghĩa là:

 

Mười phương tề tựu Bát Nhã Đường,

Học lẽ Vô Vi, thấy tánh vương,

Tuyển Phật Trường cùng nhau khảo thí,

Kẻ đắc “tâm không” được đỗ đầu. 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang