English|Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

 # 28. Thay Ðổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai  

Kính Lão Nhân giáng cho một chùy đau thấu tâm can, Ngài Hư Vân lại thỉnh cầu khai thị. Lão Pháp Sư dạy: “Nếu chịu nghe lời ta thì ở lại, bằng không chịu nghe thì cứ đi.’’

Ngài liền đáp: “Con đến đây cốt để thân cận học hỏi, há dám không nghe!’’

          Bấy giờ, sau khi tặng cho áo quần, giày vớ, Lão Pháp Sư bảo Ngài cạo tóc, tắm rửa và theo chúng chấp tác. Lại dạy Ngài tham quán câu thoại đầu “Người kéo cái thây ma này là ai?’’ Từ đó, Ngài ăn uống như mọi người trong chùa, cùng học giáo quán Thiên Thai và siêng năng chấp tác.

 

Kệ tán của Hòa Thượng Thuyên Hóa:  

          Hàng hải thê sơn phỏng minh sư,

           Phi tinh đái nguyệt tham Thiện Tri,

         Cải đầu hoán diện hoàn bản thể,

                  Nhất tâm chuyên khán “thùy thác thi?’’

Nghĩa là:

             Tầm minh sư, trèo non vượt biển,

            Kiếm Thiện Tri, lặn lội đêm ngày.

              “Sửa đầu đổi mặt,’’ hoàn bản thể,

               Một lòng tham quán “ai kéo thây?’’

Trở về trang nhà | Về đầu trang