Vườn Thơ Tịnh Độ

 

Tóc sương thay mái đầu xanh,

Một đời sự nghiệp nghĩ thành không hoa !

Soi bổn phận,

Láng đường tà.

Âm thầm thời tiết đổi,

Lặng lẽ tháng ngày qua.

Kíp mau tìm đến chơn thường lộ,

Dám chậm chờ xem bịnh tử mà !

Cõi Phật đâu xa cách ?

Về chăng chỉ tại ta !

Mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển,

Áo vàng đã sẵn có Liên Hoa.

Thân tàn về cõi báu,

Sen nở thấy Di-Ðà !

 

                      Liên Ẩn Thiền Sư

                 ( Những Điệu Sen Thanh)

 

Return to homepage | Top of page