English| Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#27. Gặp Ðược Chánh Ðạo  

      Niên hiệu Ðồng Trị thứ 9 ( nhằm năm Canh Ngọ, 1870), Hư Công được 31 tuổi. Một hôm, Ngài tìm tới am Long Truyền ở Hoa Ðỉnh, trên núi Thiên Thai và đến đảnh lễ Lão Pháp Sư Dung Kính. Im lặng một lúc lâu, Lão Pháp Sư chợt hỏi Ngài: “ Ông là Tăng nhân, Ðạo sĩ, hay là kẻ thế tục mà hình dạng quái dị thế kia?’’

      Hư Công đáp: “Thưa, con là Tăng nhân.’’

      Lão Pháp Sư hỏi tiếp: “Thế đã thọ Giới chưa?’’

      Ngài trả lời: “Thưa , con đã thọ Cụ Túc Giới.’’

      Lão Pháp Sư lại hỏi: “Vậy ai dạy ông tu tập như thế kia?’’

      Ngài đáp: “Thưa, con bắt chước theo gương người xưa.’’

      Lão Pháp Sư dạy: “ Ông chỉ biết trì thân chứ chưa biết trì tâm vậy! ’’    

 Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

      Thiên Thai Hoa Ðỉnh Long Tuyền am,

      Ðảnh lễ Dung Kính, bái lão tham,

      Cảm tạ tích nhật Ma-Ha-Diễn,

      Thành tựu hiện tại đại giác tiên.

      Nghĩa là:

      Ðến Long Tuyền, Thiên Thai Hoa Ðỉnh,

      Ðảnh lễ Lão Thiền Sư Dung Kính.

      Nhờ Pháp Ðại Thừa từ bao thuở,

      Ðời nay có bậc Ðại Giác Tiên!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang