The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism  
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 53, Hè 2001

Bồ Đề Hải 53 (PDF)

 

 

Niệm Phật chớ đợi đến già

Mồ hoang trẻ dại nghĩ ra cũng nhiều

Ðọc trong số này:

 

 

Ăn Chay - Không Ăn Chay

 

Đại Bi Đà La Ni Kinh Lược Giảng

 

Ngũ Ấm Ma - Sắc Ấm

Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giảng  

 

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #26. Thiện Tri Thức Chỉ Đường

 

English section:

 

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 
#40. WALKING AND SITTING MEDITATION AT KAO MIN MONASTERY IN YANG CHOU

   

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

 

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2001

QuanAm.gif (24911 bytes)

 

Quán Âm Thất:  

Bảy ngày chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát  từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 28 tháng 10.

 

Địa Tạng Thất:  

Từ chủ nhật ngày 16 đến ngày 22 tháng 9, bảy ngày trì tụng Kinh Địa Tạng và hồng danh đức Địa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía đức Địa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 16 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

Lễ Vu Lan sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 2 tháng 9, bắt đầu từ 8 giờ sáng.  

 

Phật Thất:  

Từ chủ nhật ngày 23 đến ngày 29 tháng 12, bảy ngày chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Đà.

Lễ vía đức Phật A Di Đà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 30 tháng 12.  

 

Thiền Thất:  

-         Ba ngày Thiền tâp vào Thankgivings weekend từ tối ngày 22 đến chủ nhật ngày 25 tháng 11.

-         Ba tuần Thiền thất Mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 đến ngày 21 tháng 1 năm 2002. .