English| Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#26 Thiện Tri Thức Chỉ Đường

Bấy giờ, Hư Công sống siêu nhiên thoát tục, không vướng không bận, thảnh thơi thả bước ngao du. Khi đến một mỏm núi ở Ôn Châu. Ngài dừng chân và ở lại đó.

Một hôm có vị Thiền giả đến đảnh lễ và cầu Ngài chỉ dạy. Hổ thẹn vì không ứng đối được. Ngài gượng gạo nói: “Kẻ này ngu muội không rõ, chẳng dám khai thị.”.

Vị Thiền giả nọ gạn hỏi Ngài tu hành đã đưọc bao lâu; Ngài bèn tình thực tỏ bày mọi sự. Vị Thiền giả bảo: “Ngài Dung Kính Lão Nhân ở Hoa Đỉnh, trên núi Thiên Thai, chính là bâc Thiện Tri Thức duy nhất ở cõi đời nay.”

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Kỳ lộ chỉ mê hóa cao hiền,

Nhược phi Tịnh Cư tức thiên tiên.

Tri thức viết thiện vưu đệ nhất,

Dao thị Thiên Thai Hoa Đỉnh tiền.

Nghĩa là:

Lối rẽ đường mê gặp cao nhân,

Chẳng trời Tịnh Cư cũng thiên tiên.

Hiện thời đệ nhất Thiện Tri Thức,

Tận miền Hoa Đỉnh núi Thiên Thai.

Trở về trang nhà | Về đầu trang