Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Qung Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh  

Hán dịch: Đường, Tây Thiên Trúc, Sa môn Già Phạm Đạt Ma

Thiền giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.

 

Kinh Văn:

 

Âm:  NHĨ THỜI NHƯ LAI Ư BỈ TÒA THƯỢNG, TƯƠNG DỤC DIỄN THUYẾT TỔNG TRÌ ĐÀ-LA-NI CỐ, DỮ VÔ ƯƠNG SỐ BỒ TÁT MA- TÁT- CÂU, KỲ DANH VIẾT: 1) TỔNG TRÌ VƯƠNG BỒ TÁT, 2) BẢO VƯƠNG BỒ TÁT, 3) DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT, 4) DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT, 5) QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, 6) ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT, 7) HOA NGHIÊM BỒ TÁT, 8) ĐẠI TRANG NGHIÊM BỒ TÁT, 9) BẢO TẠNG BỒ TÁT, 10) ĐỨC TẠNG BỒ TÁT, 11) KIM CANG TẠNG BỒ TÁT, 12) HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT, 13) DI LẶC BỒ TÁT, 14) PHỔ HIỀN BỒ TÁT, 15) VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

NHƯ THỊ ĐẲNG BỒ TÁT MA HA TÁT, GIAI THỊ QUÁN ĐẢNH ĐẠI PHÁP VƯƠNG TỬ.

 

Nghĩa: Lúc bấy giờ, Đức Như Lai ở trên bảo tòa, sắp sửa tuyên thuyết Pháp môn Tổng Trì Đà-La-Ni.  Có vô số Bồ tát Ma-ha-tát đến tham dự; danh hiệu các vị ấy là: 1) Tổng Trì Vương Bồ Tát, 2) Bảo Vương Bồ Tát, 3) Dược Vương Bồ Tát, 4) Dược Thượng Bồ Tát, 5) Quán Thế Âm Bồ Tát, 6) Đại Thế Chí Bồ Tát, 7) Hoa Nghiêm Bồ Tát, 8) Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, 9) Bảo Tạng Bồ Tát, 10) Đức Tạng Bồ Tát, 11) Kim Cang Tạng Bồ Tát, 12) Hư Không Tạng Bồ Tát, 13) Di Lặc Bồ Tát, 14) Phổ Hiền Bồ Tát, 15) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Các vị Bồ Tát Ma-ha-tát như thế đều là những Đại Pháp Vương Tử đã được quán đảnh.

 

Lược Giảng:

          Lúc bấy giờ, Đức Như Lai ở trên bảo tòa, sắp sửa tuyên thuyết Pháp môn Tổng Trì Đà-La-Ni.  Khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa Sư tử, và muốn đem pháp môn Tổng Trì Đà La Ni ra giảng nói. “Đà La Ni” chính là “Tổng Trì,” mà “Tổng Trì” cũng là “Đà La Ni.”  Ở đây thì gọi là “Tổng Trì Đà La Ni”; cũng có thể nói rằng Chú Đại Bi là chú tổng trì trong Đà-La-Ni.

          Trong Pháp Hội ấy có vô số Bồ tát Ma-ha-tát đến tham dự.  Bồ tát Ma-ha-tát tức là bậc Đại Bồ tát, và danh hiệu các vị ấy là:

           

1)Tổng Trì Vương Bồ tát. Thế nào gọi là “tổng trì”? “Tổng” là bao gồm tất cả pháp; “trì” là nắm giữ vô lượng nghĩa.  Điều này có nghĩa là tất cả các pháp môn vị Bồ tát này đều thọ trì đều sáng tỏ và đều liễu đạt. Vì vậy, Ngài có danh hiệu là Tổng Trì Vương Bồ tát.

2)Bảo Vương Bồ tát. Lại có một vị Bồ tát tên là Bảo Vương Bồ tát.

3)Dược Vương Bồ tát. Lại có vị Bồ tát tên là Dươc Vương Bồ tát. Vị Bồ tát này chuyên chữa bệnh cho chúng sanh.

4)Dược Thượng Bồ tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ tát vốn là hai anh em, và đều phát nguyện hộ trì Phật Pháp.

5)Quán Thế Âm Bồ tát. Trong số các Đại Bồ tát tham dự Pháp hội, cũng có Ngài Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát nữa.

6)Đại Thế Chí Bồ tát. Vị Bồ tát này mỗi khi duỗi tay hoặc nhấc chân thì cả đại địa đều chấn động sáu cách; cho nên Ngài được gọi là Đại Thế Chí Bồ tát.

7)Hoa Nghiêm Bồ tát. Vi.Bồ tát này chuyên thọ trì Kinh Hoa Nghiêm.

8)Đại Trang Nghiêm Bồ tát. Lại có một vị Bồ tát có danh hiệu Đại Trang Nghiêm Bồ tát.

9)Bảo Tạng Bồ tát. Vị Bồ tát này có vô lượng bảo tạng, bất cứ thứ bảo bối gì Ngài cũng có cả.

10)Đức Tạng Bồ tát. Đức hạnh của vị Bồ tát này vô lượng vô biên, cho nên Ngài có danh hiệu là Đức Tạng Bồ tát.

11)Kim Cang Tạng Bồ tát. Vị Bồ tát này là một trong các vị Bồ tát Hộ Pháp Kim Cang Mật Tích.

12)Hư Không Tạng Bồ tát. Lại có một vị tên là Hư Không Tạng Bồ tát nữa. Những vị Bồ tát này có lẽ quý vị đều biết hoặc đã từng nghe nhắc đến.

13)Di Lặc Bồ tát. “Di Lặc” là tiếng Phạn, dịch nghĩa là Từ Thị. Vị Bồ tát này

còn có tên là A-Dật-Đa. “A-Dật-Đa” là tiếng Phạn, dịch nghĩa là Vô Năng Thắng. Trong tương lai, Di Lặc Bồ tát sẽ thành Phật ở thế giới này.

14)Phổ Hiền Bồ tát, tức là ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

15)Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, tức là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

 

          Các vị Bồ tát Ma-ha-tát như thế đều là những Đại Pháp Vương Tử đã được quán đảnh. Những vị Bồ tát kể trên đều là những bậc Bồ tát Ma-ha-tát thuộc hàng thượng thủ, và đều ở ngôi vị “Quán Đảnh” - được Phật thọ ký tương lai sẽ thành Phật. Các ngài đều đã được Đức Phật trao nước “Quán Đảnh” và bảo cho biết tương lai sẽ thành Phật ở thế giới nào, quốc độ nào, vào thời điểm nào mà mang danh hiệu gì.

(còn tiếp)

Trở về trang nhà | Về đầu trang