THÔNG BÁO

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 2000)

Quán Âm Thất:

Tháng 10: từ ngày 15 đến ngày 21 Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 15/10.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 10 đến thứ bảy ngày 16 tháng 12, chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 10/12.

Thiền Thất:

Ba ngày thiền tập vào Thanksgiving week-end (từ tối thứ năm ngày 23 đến chủ nhật ngày 26 tháng 11).

Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2000 đến ngày 7 tháng 1 năm 2001.

 

* Bồ Ðề Hải sẽ phát hành mỗi 3 tháng. Mọi thư từ, góp ý hay thỉnh báo xin thư về Dharma Realm Buddhist Association ( Vạn Phật Thành ). Chi Phiếu góp phần ấn tống, xin đề: DRBA/Vietnamese Account.

Bồ Ðề Hải (ISSN 1530 - 9924 ) is published quarterly by Dharma Realm Buddhist Association, 2001 Talmage Rd., Talmage, CA 95481-0217. Periodicals Postage Paid at Talmage, CA, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Bồ Ðề Hải, P.O. Box 217, Talmage, CA 95481-0217.

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang