English| Vietnamese

Hư Vân Hoà Thượng Họa Truyện

23. Không Tham Văn Lợi Dưỡng

Trong suốt bốn năm làm chức sự ở chùa Dũng Tuyền, Ngài khổ hạnh tu hành, đảm đương những công việc nặng nhọc; trong chúng có chia phần cúng dường dành cho Thường Trụ, Ngài đều không nhận. Tuy mỗi ngày chỉ ăn một bát cháo mà Ngài vẫn khỏe mạnh, tráng kiện. Lúc bấy giờ, trong núi có Thiền-đức Cổ Nguyệt, vốn là một tấm gương khổ hạnh bậc nhất trong chúng. Ngài thường sang thăm và đàm đạo với Thiền-sư, phát nguyện noi gương bậc cổ đức.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Xuất loại bạt tụy hướng bất đồng,
Khởi thị nhục nhãn năng nhận thanh?
Phú quý công danh trí độ ngoại,
Lợi dưỡng hủy dự bất động tâm.

Nghĩa là:

Chí hướng khác thường, tài xuất chúng,
Phàm phu mắt thịt há nhận ra?
Giàu sang danh vọng: không màng đến,
Lợi lộc chê khen: chẳng bận lòng!

Trở về trang nhà | Về đầu trang