English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

22. Quyến Thuộc Cũng Xuất Gia

       Sau khi lui về quê quán, thân phụ Ngài vì thương tiếc người vợ hiền sớm quá vãng và nhớ thương đứa con phiêu bạt, nên đau buồn đến lâm bệnh mà qua đời. Bà thứ mẫu họ Vương xúc động dẫn hai cô con dâu đi xuất gia. Bà được đặt Pháp danh là Diệu Tịnh; còn cô họ Ðiền thì có Pháp danh là Chân Khiết và cô họ Ðàm là Thanh Tiết. Cả ba người đều nhất tâm sám hối nghiệp chướng bao đời, xả bỏ nhiễm duyên trần tục, thiết tha cầu vãng sanh Cực Lạc, gặp Ðức Di Ðà.

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

      Nhân gian quyến thuộc Phật quốc ma,

      Do lai đại thánh đa khảm khả.

      Ðãi chí bỉ ngạn hồi đầu khán,

      Phản mê quy giác tạ Ðề Bà.

Nghĩa là:

      Bà con cõi người: ma cõi Phật,

      Khiến cho đại thánh lắm lao đao,

      Sang đến bờ kia quay đầu lại:

      Lìa mê về giác, nhờ Ðề Bà!

 

Chú thích:  Ðề Bà tức Ðề Bà Ðạt Ða,anh ruột của Tôn giả A-Nan. Tôn giả Ðề Bà Ðạt Ða cũng là em chú bác và là đệ tử của Ðức Phật Thìch Ca, song luôn luôn đố kỵ và gây chướng nại cho Phật. Về sau, trong Hội Pháp Hoa, ông được Phật thọ ký thành Phật hiệu Thiên Vương, ở cõi nước Thiên Ðạo.

Trở về trang nhà | Về đầu trang