THÔNG BÁO

                   Vạn Phật Sám

 

      Hằng năm, cứ vào mùa Xuân, Vạn Phật Thánh Thành có tổ chức lạy Sám Vạn Phật. Lễ Sám căn cứ vào Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh.  

Kinh Hoa Nghiêm dạy:  

      Như Lai rất khó được thấy nghe

      Chúng sanh ức kiếp mới đặng gặp.  

      Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ Sám Vạn Phật, chúng ta sẽ được nghe, được tụng đọc, được lễ lạy, được cúng dường và được tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Ðức Phật vốn luôn hiện tiền, phóng hào quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi chúng ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên chẳng tiếp xúc được hào quang của Ngài. Do đó trọng tâm của Sám Vạn Phật là để chúng ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Ðức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu trừ.  

      Lễ Sám Vạn Phật sẽ kéo dài từ chủ nhật ngày 16 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Ðể rõ chi tiết xin liên lạc Vạn Phật Thành  


 

 

Thất và Pháp Hội Hè 2000

 

Quán Âm Thất:  

Tháng 7: từ ngày 16 đến 22

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 16/7.  

Tháng 10: từ ngày 15 đến ngày 21

Lễ Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ hành vào chủ nhật ngày 15/10.  

Ðịa Tạng Thất  

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 8 đến thứ bảy ngày 2 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì nìệm hồng danh đức Ðịa tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 27 tháng 8, ngày đầu tiên của Thất.  

Lễ Vu Lan  sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 13/8.  

Thiền Thất   

Một tuần thiền tập mùa hè bắt đầu từ tối chủ nhật ngày 23 đến chủ nhật ngày 30 tháng 7.  

Hoa Nghiêm Pháp Hội   

Cũng như mọi năm, vào dịp lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng Vạn Phật Thành đều tổ chức 21 ngày Pháp Hội trì tụng Kinh Hoa Nhiêm. Kinh được tụng bằng ba thứ tiếng: Hoa Anh Việt ở ba Phật điện khác nhau. Năm nay. Pháp Hội bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.  

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng     sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp hội tức là vào chủ nhật ngày 11 tháng 6.  

Lễ Sám Hối  

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào mùa xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong Kinh Vạn Phật. Năm nay, Sám Phật bắt đầu từ chủ nhật ngày 16 tháng 4 đến chủ nhật ngày 10 tháng 5.  

Lễ Phật Ðản  sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 7 tháng 5 bắt đầu từ 8 giờ sáng.  

Những khóa tu hay Thất trên là cơ hội rất tốt giúp chúng ta chuyên tâm dụng công, và là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Hoan nghing tất cả đạo hữu tham gia, cùng nhau tu học. Nếu muốn thêm chi tiết, xin liên lạc Vạn Phật Thánh Thành.


ÐẢ PHẬT THẤT, QUÁN ÂM THẤT - THIỀN THẤT

 

Khi lòng trong sạch không cấu nhiễm thì mọi sự quanh ta ảnh hiện sự sáng lạng trong suốt. Khi lòng ngập tràn tham lam, ích kỷ, sân hận... thì những chuyện ta làm, những kẻ ta sống với, cảnh ta gặp phải - đều chứa đủ bao mâu thuẩn, bế tắc, bất như ý. Kinh Dịch diễn tả điều đó rằng: “ Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.’’ Phật dạy đấy là tính chiêu cảm của nghiệp lực: Tâm sạch cảnh sáng, tâm ố cảnh uế.  

Do vậy, Phật dạy chúng ta niệm Phật niệm Bồ tát để đem tâm ta về nguồn trong sạch; bởi vì tiếng niệm Phật có thể triệt tiêu cấu bẩn của tự tâm hệt như ngọc Ma Ni Như Ý làm tan biến vẫn đục của nước. Song, cấu phiền não thì vô biên, không ngừng nẩy nở trong từng phút từng giây. Bởi vậy, tiếng niệm Phật cũng phải tương tục vô biên mới trị nổi phiền não kia. Do đó, chư Tổ xưa kia đặt ra phương pháp “ đả thất’’ với mục đích  khiến ta tiếp tục không gián đoạn tiếng niệm Phật, sao cho với nổ lực tuyệt đỉnh, ta sẽ đem tâm về chỗ thuần nhất: lòng chỉ còn một niệm - niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi ấy, lúc phiền não chẳng sanh, ta sẽ thấu triệt mọi sự và đủ khả năng cải thiện cảnh ngộ quanh ta. Bởi vậy, tham gia đả thất là bước tất yếu, là kinh nghiệm ắt có, đối với ai tu Phật, niệm Phật.  

Thấy được tầm quan trọng của đả thất, Cố Lão Hòa Thượng luôn tổ chức hàng năm việc đả thất. Năm nay cũng như lệ thường, Vạn Phật Thành sẽ đả thất niệm Phật, niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðịa Tạng Bồ Tát...  và tọa thiền. Ðây là lúc chúng ta có thể trút gánh nặng trần gian, dù chỉ trong tạm thời, để hoàn toàn chuyên tâm dụng công. Việc dụng này không khác hơn là tự soi chiếu tự đối diện với chính mình, tự thanh lọc để trở lại chốn ban sơ vô nhiễm.


Thưa chư Tôn Ðức Quý Phật tử, Bạn đọc.

 

      Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh; trong những năm nay, mỗi kỳ hơn ba ngàn bản tin Bồ Ðề Hải đã được gởi đến quý Phật tử khắp nơi. Mọi chi phí ấn loát và bưu phí đều từ sự đóng góp của quý Phật tử xa gần. Ðể tiết kiệm tối đa việc xử dụng quỷ ấn tống mà quý bạn đã đống góp, thỉnh thoảng địa chỉ gởi báo  (mailing list) cần phải cập nhật hóa. Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách cho biết:

 1)    Ðịa chỉ mới nếu di chuyển.

2)    Không muốn tiếp tục nhận báo.

3)    Nhận dư báo (2 hoặc 3 bản tin gởi về cùng một người ở địa chỉ khác nhau).

 Xin tỏ lòng biết ơn chân thành . Cầu Phật gia hộ chư Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu hành, thân tâm an lạc.

 

Bồ Ðề Hải

Vạn Phật Thánh Thành

 


Kinh Sách Băng Ấn Tống

 

-         Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa thượng Tuyên Hóa

-         Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

-         Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm

-         Kinh A Di Ðà do Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng.

-         Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông do Cố Lão Hòa Thượng lược giảng.

-         Pháp Ngữ: ngữ lục hay những lời khai thị của Cố Lão Hòa Thượng.  

-         Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

-         Băng đọc Khai Thị 2 (gồm 6 cuốn).

-         Băng Ðọc "KHAI THỊ 3" (gồm 5 cuốn).

-         Băng đọc "Pháp Ngữ" (gồm 4 cuốn)

-         Băng đọc "Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lược giảng." (gồm 4 cuốn).

-         Băng đọc "Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải" (1 cuốn).

-         BĂNG ÐỌC  "CẨM NANG TU ÐẠO" (gồm 3 cuốn)

 

    Nếu quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách và băng đọc hay hỗ trợ công đức ấn tống xin thư về Vạn Phật Thánh Thành, chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.


Trở về trang nhà | Về đầu trang