THÔNG BÁO

Vạn Phật Thành

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

1) Tháng 3: từ ngày 19 đến ngày 25

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 19/3.

2) Tháng 7: từ ngày 16 đến 22

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 16/7.

3) Tháng 10: từ ngày 15 đến ngày 21

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 25/10.

Ðịa Tạng Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 đến thứ bảy ngày 2 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ ngày 27 tháng 8, ngày đầu tiên của Thất.

Lễ Vu Lan sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 13/8.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 10 đến thứ bảy ngày 16 tháng 12, chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 10/12.

Thiền Thất:

- Một tuần thiền tập mùa hè bắt đầu từ chủ nhật ngày 23 đến chủ nhật ngày 30 tháng 7.

- Ba ngày thiền tập vào Thanksgiving weekend (từ tối thứ năm ngày 23 đến chủ nhật ngày 26 tháng 11.

- Ba tuần thiền thất mùa đông (ngay sau Phật thất) bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2000 đến ngày 7 tháng 1 năm 2001.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như mọi năm, vào dịp lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng Vạn Phật Thành đều tổ chức 21 ngày Pháp Hội trì tụng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh được tụng bằng ba thứ tiếng: Hoa, Anh, Việt ở ba Phật điện khác nhau. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp Hội tức là vào chủ nhật ngày 11 tháng 6.

Lễ Sám Hối

Truyền thống Vạn Phật Thành, mỗi năm vào mùa xuân đều Lạy Vạn Phật Sám theo nghi thức trong Kinh Vạn Phật. Năm nay, Sám Vạn Phật bắt đầu từ chủ nhật ngày 16 tháng 4 đến chủ nhật ngày 10 tháng 5.

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 7 tháng 5 bắt đầu từ 8 giờ sáng.

Những khóa tu hay Thất trên là cơ hội rất tốt giúp chúng ta chuyên tâm dụng công, và là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Nếu muốn thêm chi tiết, xin liên lạc Vạn Phật Thánh Thành.


Kinh Sách Băng Ấn Tống

- Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm

- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

- Băng đọc Khai Thị 2 (gồm 6 cuốn)

- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lược giải.

- Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông do Cố Lão Hòa Thượng lược giải.

- Băng đọc "Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải" (1 cuốn).

- Pháp Ngữ: ngữ lục hay những lời khai thị của Cố Lão Hòa Thượng.

Băng đọc mới ấn tống:

- Băng đọc Kinh A Di Ðà Lược Giải của Cố Lão Hòa Thượng (gồm 4 cuốn).

- Băng đọc Pháp Ngữ (gồm 4 cuốn).

Ban Việt ngữ của Viện dịch Kinh sẽ tiếp tục phiên dịch và ấn tống những dẫn giải về Kinh Luận cùng các bài Pháp thoại của Cố Lão Hòa Thượng. Nếu quý Phật tử hoan hỷ hỗ trợ công đức ấn tống kinh sách và băng đọc của bổn Viện được viên mãn. Chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.

Xin Lưu Ý: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ và Bồ Ðề Hải đã thay đổi địa chỉ. Ðịa chỉ mới là:

Dharma Realm Buddhist Association
(Vạn Phật Thánh Thành)
2001 Talmage Rd.
Talmage, CA 95481-0217
Tel. (707) 462-0939
Fax. (707) 462-0949
E-mail:
bodehai@hotmail.com


Trở về trang nhà | Về đầu trang