Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

20. Hành Ðường

Theo thanh quy của tùng lâm các nơi, việc thọ trai theo đúng nghi thức (thượng điện quá đường) được xem là quan trọng hàng đầu. Trước kia, khi sắp đến thời ăn, Ðức Như Lai đắp y, ôm bình bát đi vào thành khất thực. Về sau, vì điều kiện khí hậu của Trung Hoa và Ấn Ðộ có phần khác nhau, chư Tăng bèn tùy thuận đặt ra quy chế thọ trai theo nghi thức; do đó mà có khổ hạnh của Hành Ðường. Là người chân chánh phát Bồ-đề tâm, Ngài hăng hái gánh vác trách nhiệm phục dịch đại chúng lúc thọ trai, nhân đó kết thiện duyên với mười phương chúng sanh.

                      

 

Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

Phổ Hiền Ðại Sĩ điều chúng vị,
Quán Âm Bồ Tát nhiệm thiên trù,
Văn Thù, Di Lặc đồng ứng cúng,
Thanh tịnh đại hải phạn thực mang.

Nghĩa là:

Ðại Sĩ Phổ Hiền nêm gia vị,
Bồ Tát Quán Âm giữ bếp trời.
Văn Thù, Di Lặc đều ứng cúng,
Hải hội Bồ Tát cùng thọ trai.

Trở về trang nhà | Về đầu trang