Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

19. Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

Sau một thời gian giữ nhiệm vụ trông coi việc cung cấp nước, Ngài được chuyển sang chăm sóc vườn rau của chùa. Phàm trồng các loại rau cải thì phải để ý xem hạt giống có tốt và đất có đủ màu mỡ hay không; đồng thời cũng cần phải biết ương cây con hoặc vùi dây leo đúng lúc nữa. Ngoài ra, còn phải biết cách chăm bón, vun xới các cây con, và làm giàn để đỡ những cây bị nghiêng ngả. Ngài thường tưới rau bằng thứ nước thánh có gia trì Chú Ðại Bi, nhờ đó, những người ăn các rau cải này đều chóng đạt được cảnh giới Vô Sanh.

                   

Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

Phục lao chấp dịch nhiệm viên đầu,
Dĩ thân thị phạm cữu chuyên mông,
Ðương tri kim nhật nhân thiên sư,
Công tại Cổ Sơn lão phố trung.

Nghĩa là:

Lãnh nhiệm vụ làm vườn cực nhọc,
Nêu tấm gương răn kẻ cuồng ngông.
Nên biết ngày nay Nhân Thiên Sư,
Công ở vườn chùa núi Cổ Sơn.

Chú thích: Nhân Thiên Sư: Thầy của người và trời. Ðây là một trong mười danh hiệu chỉ Ðức Phật: 1) Như Lai, 2) Ứng Cúng, 3) Chánh Biến Tri, 4) Minh Hạnh Túc, 5) Thiện Thệ Thế Gian Giải, 6) Vô Thượng Sĩ, 7) Ðiều Ngự Trượng Phu, 8) Thiên Nhân Sư, 9) Phật, 10) Thế Tôn.

Trở về trang nhà | Về đầu trang