Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

18. Vâng Mệnh Phục Vụ Thường Trụ

Năm 23 tuổi, khi Ngài lạy sám hối đã được ba năm, có một vị Sư đến tìm Ngài, báo tin Tiêu đại nhân (thân phụ của Ngài) đã cáo lão về quê, đồng thời cho hay rằng Lão Hòa Thượng Diệu Liên hết sức khen ngợi Ðạo tâm tu khổ hạnh của Ngài. Tuy nhiên, Lão Hòa Thượng cũng nhắn nhủ Ngài là cần phải chú trọng cả hai mặt phước huệ, và phải thông hiểu cả sự lẫn lý. Lạy sám hối là thuộc về mặt tu huệ; còn đảm nhận chức trách phục vụ Tăng chúng, mưu sự lợi ích cho đại chúng, chính là tu phước vậy.

                   

Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

Thập phương Thường Trụ Tam Bảo tôn,
Bách ban chức vụ các tận tâm,
Phúc huệ kiêm tu, bồi tự tánh,
Hiền Thánh đồng cư hiệu tùng lâm.

Nghĩa là:

Chốn Tam Bảo Mười Phương Thường Trụ,
Ngài dốc lòng đảm đương chức vụ,
Tu bồi phước huệ cùng tự tánh.
Nơi Hiền Thánh ngụ tức Tùng-lâm.

Trở về trang nhà | Về đầu trang