THÔNG BÁO

Vạn Phật Thành

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1999)


Vạn Phật Thành

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

1) Tháng 4: từ ngày 4 đến ngày 10

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 4/4.

2) Tháng 7: từ ngày 25 đến 31

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 25/7.

3) Tháng 10: từ ngày 24 đến ngày 30

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 24/10.

Ðịa Tạng Thất:

Từ chủ nhật ngày 5 đến thứ bảy ngày 11 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ vía Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ ngày 5 tháng 9, ngày đầu tiên của Thất.

Lễ Vu Lan sẽ tổ chức vào chủ nhật ngày 22/8.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 19 đến thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà.

Lễ vía đức Phật A Di Ðà sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 19/12/1999.

Thiền Thất:

- Một tuần thiền tập mùa hè dành cho beginners bắt đầu từ chủ nhật ngày 1 đến chủ nhật ngày 8 tháng 8.

- Ba tuần thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 26 tháng 12 năm 1999 đến ngày 16 tháng 1 năm 2000.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như mọi năm để kỷ niệm ngày Cố Lão Hòa Thượng viên tịch, Vạn Phật Thành đều tổ chức Pháp Hội Hoa Nghiêm, trong suốt 21 ngày chuyên trì tụng Kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7.

Lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp Hội tức là vào chủ nhật ngày 20 tháng 6.

Những khóa tu hay Thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Nếu muốn thêm chi tiết, xin liên lạc Vạn Phật Thành.

 

Kinh Sách Băng Ấn Tống

- Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm

- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

- Băng đọc Khai Thị 2 (gồm 6 cuốn)

- Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lược giải.

- Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông do Cố Lão Hòa Thượng lược giải.

- Băng đọc "Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải" (1 cuốn).

- Pháp Ngữ: ngữ lục hay những lời khai thị của Cố Lão Hòa Thượng.

Băng đọc mới ấn tống:

- Băng đọc Kinh A Di Ðà Lược Giải của Cố Lão Hòa Thượng (gồm 4 cuốn).

- Băng đọc Pháp Ngữ (gồm 4 cuốn).

Ban Việt ngữ của Viện dịch Kinh sẽ tiếp tục phiên dịch và ấn tống những dẫn giải về Kinh Luận cùng các bài Pháp thoại của Cố Lão Hòa Thượng. Nếu quý Phật tử hoan hỷ hỗ trợ công đức ấn tống kinh sách và băng đọc của bổn Viện được viên mãn. Chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.

Xin Lưu Ý: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ và Bồ Ðề Hải đã thay đổi địa chỉ. Ðịa chỉ mới là:

Dharma Realm Buddhist Association
(Vạn Phật Thánh Thành)
2001 Talmage Rd.
Talmage, CA 95481-0217
Tel. (707) 462-0939
Fax. (707) 462-0949
E-mail:
bodehai@hotmail.com

Trở về trang nhà | Về đầu trang