Đại Bi Chú Cú Giải

Chú Ðại Bi bao gồm 84 câu và đã được Lão Hòa Thượng lược giải; chúng tôi sẽ lần lượt đăng lên báo với ước nguyện rằng nhiều người sẽ nhận chân Chú Ðại Bi. Hiện tại là thời kỳ "đấu tranh kiên cố", thế giới không an lành, đầy hiểm họa chiến tranh & tai ách, ngưỡng mong nhiều người hơn, nhất là những người con Phật, phát tâm trì tụng Chú Ðại Bi cầu nguyện cho thế giới được an lành, cho người người được an lạc. Ngưỡng nguyện chú lực sẽ vãn hồi kiếp vận và khai phát lòng từ bi sẳn có của mỗi chúng ta.

bdh

(tiếp theo)

 

2. Nam Mô A Rị Da

"Nam Mô" nghĩa lý như trước đã giảng.

"A Rị Da", "A Rị" dịch là Thánh giả. Thánh giả lại có nghĩa là "viễn ly nhất thiết ác bất thiện pháp", nghĩa là xa lìa tất cả các ác pháp và bất thiện pháp. Sở dĩ nói ác pháp và bất thiện pháp là nhằm chỉ nhiều loại và nhiều mức độ của sự xấu ác. "Da" nghĩa là "Lễ". Cho nên "A Rị Da" là kính lễ Thánh giả vậy.

 

3. Bà Lô Yết Ðế Thước Bát Ra Da

"Bà Lô Yết Ðế" được dịch là gì? Nghĩa là "Quán" trong hàm ngữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng dịch là "Quang" tức là "Quang Minh Biến Chiếu" (hào quang chiếu khắp). Lại còn dịch là "sở quán sát", cảnh giới của sự quán sát.

"Thước Bát Ra Da" là "Tự Tại". Hợp với câu trên là "Quán Tự Tại", cũng tức là "Quán Tự Tại Bồ Tát".

 

4. Bồ Ðề Tát Ðỏa Bà Da

"Bồ Ðề" như chúng ta đều biết, Bồ Ðề nghĩa là "Giác"; Phạn ngữ gọi là Bồ Ðề, Tàu dịch là Giác hay Giác Ngộ.

"Tát Ðỏa" nghĩa là "Ðộ". Bồ Ðề Tát Ðỏa gọi tắt là "Bồ Tát", tức là một chúng sanh đã Tự giác Tự độ. Tự mình giác ngộ và độ cho chính mình, rồi đem sự giác ngộ ấy độ cho chúng sanh.

"Bà Da" nghĩa là "Ðảnh lễ". "Da" là khấu đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ ai? Cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát.

Theo đồ hình, câu này là "Bất Không Quyến Sách Bồ Tát áp đại binh", nghĩa là bạn tụng câu chú này thì Bồ Tát Bất Không Quyến Sách đem thiên binh, thiên tướng đến bảo hộ cho bạn.

 

5. Ma Ha Tát Ðỏa Bà Da

"Ma Ha" dịch là "Ðại", là "Ða", và là "Thắng" "Ma Ha" với nghĩa "Ðại" tức là chỉ cho người phát Ðại Bồ Ðề Tâm; Với nghĩa "Ða" chỉ cho rất nhiều người phát Ðại Bồ Ðề Tâm như vậy; Với nghĩa "Thắng", nghĩa là rất nhiều người phát Ðại Bồ Ðề Tâm đều đến chỗ thành tựu và gặt hái được nhiều lợi ích thù thắng.

"Tát Ðỏa" chữ Tát Ðỏa này cùng với chữ Tát Ðỏa trên không cùng một cách giảng. Chữ Tát Ðỏa trên có nghĩa là "Ðộ". Chữ Tát Ðỏa này nghĩa là "Dõng Mãnh Giả", Dõng Mãnh Giả là chỉ cho một người tinh tấn, một chúng sanh tu hành có nhiều công phu tinh tấn.

"Bà Da" tức là "Hướng Tha Ðảnh Lễ", nghĩa là chúng ta phải hướng về chư vị phát Ðại Bồ Ðề Tâm, chư Bồ Tát Dõng Mãnh tinh tấn mà khấu đầu đảnh lễ.

Trên đây là ý nghĩa của đoạn chú này, tức là nói về một vị Bồ Tát có khả năng giác ngộ chính mình, tự hóa độ cho chúng sanh tính của chính mình, mà còn có thể giác ngộ cho người khác và độ cho vô số chúng sanh khác.

 

(còn tiếp)

Return to homepage | Top of page