Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

16. Thọ Cụ Túc Bảo Giới

Ðến được chùa Dũng Tuyền trên ngọn Cổ Sơn, Ngài liền lạy Thường-Khai Thượng Nhân làm Thầy và xuống tóc xuất gia. Ngài thọ Cụ-Túc Giới với Hòa Thượng Diệu-Liên; được đặt tên là Diễn-Triệt (giảng bày thông suốt) và Cổ-Nham (hang động xưa), hiệu là Ðức-Thanh (đức hạnh thanh cao).

Sau khi xuất gia và thọ giới, Ngài sống đời ẩn dật, thầm lặng tu hành. Ngài nghiên cứu cặn kẽ các giáo lý trong Ðại Thừa Khởi Tín Luận cùng nhiều kinh điển khác, rồi học và ghi nhớ những điểm tinh túy, cốt tủy để noi theo.

                  

Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

Thọ giới tức nhập chư Phật vị,
Trì giới thanh tịnh như nguyệt viên,
Thân khẩu ý nghiệp vô hà tỳ,
Xả ngã Vân Công kỳ thùy đảm?

Nghĩa là:

Thọ giới liền vào ngôi vị Phật,
Giữ giới thanh tịnh tựa trăng rằm,
Thân khẩu ý nghiệp không tỳ vết,
Chẳng Thầy Hư-Vân thì còn ai?

Trở về trang nhà | Về đầu trang