Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

14. Thuyết Pháp Ðộ Hai Người Vợ

Khi ngài về tới nhà, gia đình ngài sợ ngài sẽ bỏ nhà đi nữa nên họ gởi ngài và người em họ là Phú Quốc đi Tuyền Châu. Cha của ngài chính thức làm lễ thành hôn cho ngài với hai cô gái nhà họ Ðiền và họ Ðàm. Song ngài đã thấy suốt sắc tướng là không, (bản tánh thật thì) chẳng có mình cũng chẳng có người, do đó ngài chẳng có chút mảy may dâm niệm. Lòng ngài trong sạch mà thân cũng thanh tịnh. Do đó tuy cùng với hai cô vợ ở chung, mà ngài chẳng hề ô nhiễm. Chẳng những thế, ngài lại còn giảng giải Phật pháp, giáo hóa, khiến họ trở thành đệ tử nhà Phật.

                  

Hòa Thượng Tuyên Hóa có bài kệ rằng:

Song túc song thê thuận thế tục
Nhất tâm nhất ý cầu bồ đề,
Phu vô nhiễm duyên thê tịnh lữ,
Tại trần xuất trần Ðiều Ngự Sư.*

Dịch là:

Hai nhà hai vợ, thuận lối đời,
Một lòng một dạ, về bến giác.
Chồng nào ô nhiễm, vợ thanh tao,
Trong bùn, ngoài bùn: là Thế Tôn.*

(*Ðiều Ngự Sư hay Thế Tôn đều là danh hiệu của Phật.)

Trở về trang nhà | Về đầu trang