Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Ðại Bi Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thất Quán Thế Âm lần thứ ba từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 11, và lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1 tháng 11.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1998 đến chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức A Di Ðà Phật.

Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật ngày 3/1/ 1999.

Thiền Thất:

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1 năm 1999.

Những khóa tu hay thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Xin liên lạc Vạn Phật Thành (707) 462-0939 để biết thêm chi tiết.


Tu Viện Long Beach

Ðại Bi Thất:

- Vào thứ bảy ngày 11 tháng 10 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều chuyên trì tụng chú Ðại Bi. Từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối có Pháp thoại. Có truyền Bát Quan Trai Giới vào lúc 6 giờ sáng.

- Ba ngày cuối tuần vào dịp Thanksgiving từ thứ năm ngày 26 đến thứ bảy ngày 28 tháng 11, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Có thuyết giảng về phương pháp trì tụng và ích lợi trì tụng chú Ðại Bi. Mong quý Phật tử tham dự. Thời khóa như sau:

6:00 Truyền Bát Quan Trai Giới
7:00 - 10: 45 Trì chú Ðại Bi

(20 phút đi nhiễu niệm, 20 phút ngồi niệm, 20 phút niệm thầm. Như thế niệm suốt trong lúc động hay tĩnh).

11:00 Cúng ngọ và thọ trai
13:00 Lạy sám hối (đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát).
13:30 - 17:45 Trì chú Ðại Bi
18:00 Công phu chiều
19:00 - 21:00 Pháp thoại
21:15 Hồi hướng, Hoàn mãn.

Phật Thất Mùa Ðông;

Chuyên trì niệm danh hiệu Ðức Phật A Di Ðà trong suốt bảy ngày từ ngày 25 đến 31 tháng 12, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Mỗi đêm từ 7 giờ đến 9 giờ tối đều có thuyết giảng. Lễ Sái tịnh đạo tràng vào lúc 7 giờ tối ngày 24. Giới Bát Quan Trai truyền vào 6 giờ sáng ngày 25. Muốn biết thêm chi tiết (chỗ ở, chương trình...), xin liên lạc với Tu Viện. Ðây là cơ hội tốt để chúng ta có thể buông xả chuyện đời dụng công trong suốt bảy ngày, mong quý Phật tử tham dự. Thời khóa như sau:

6:00 Truyền Bát Quan Trai Giới
7:00 - 10: 45 Tụng kinh A Di Ðà
Trì niệm danh hiệu Ðức A Di Ðà Phật

(20 phút nhiễu niệm, 20 phút ngồi niệm, 20 phút niệm thầm. Như thế niệm suốt trong lúc động hay tĩnh).

11:00 Cúng ngọ và thọ trai
13:00 Lạy sám hối (đảnh lễ đức A Di Ðà Phật).
13:30 - 17:45 Niệm Phật
18:00 Công phu chiều
19:00 - 21:00 Pháp thoại
21:00 Ðại Hồi Hướng
21:30 Hoàn mãn.


Kinh Sách Băng Ấn Tống

- Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của

Hòa Thượng Quảng Khâm

- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

Nếu quý vị muốn thỉnh những băng sách trên, xin gởi cước phí về Long Beach Monastery. Chi phiếu xin đề Dharma Realm Buddhist Association hay DRBA/ Vietnamese Account.

Trở về trang nhà | Về đầu trang