Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

13. Âm Thầm Trốn Ði Nhưng Thất Bại

Năm ngài 17 tuổi, ngài đã khốn đốn tu tập pháp ngoại đạo được ba năm. Tâm ngài hết sức chán nản thất vọng, thường luôn nghĩ tới chuyện xuất gia làm Tăng. Một bữa nọ, thừa lúc người chú vắng nhà, ngài lén trốn đi, định tâm đi tới Nam Nhạc tìm chùa để xuống tóc xuất gia. Nào ngờ, trên đường xuống núi ngài bị những người nhà của chú mình rượt theo bắt lại. Thế là tâm nguyện chưa được thực hiện, ngài đã bị khuyên ép phải trở về nhà.

                  

Hòa Thượng Tuyên Hóa có bài kệ rằng:

Thoát tục ly trần hiệu Tất Ðạt,
Thục ý khi khu kinh lộ hiệp,
Cánh vô bảo kí Thiên Vương trợ,
Chung bị tải hồi nhưng quy gia.

Dịch là:

Ly trần thoát tục theo Tất Ðạt, (Tức là theo Phật)
Ai biết đường núi hẹp lại ghềnh,
Chẳng có ngựa quý, Thiên Vương giúp,
Rốt bị phát giác phải quy gia.

Trở về trang nhà | Về đầu trang