Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Quán Âm Thất:

Tháng 8: từ ngày 9 đến 15: chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 9 tháng 8.

Ðịa Tạng Thất.

Từ ngày 13 - 19 tháng 9: chuyên tụng kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh Ðức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ Vu Lan sẽ tổ chức vào thứ bảy ngày 5 tháng 9 nhằm đúng ngày rằm tháng 7.

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

1) Tháng 8: từ ngày 9 đến 15

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 9/8.

2) Tháng 11: từ ngày 1 đến ngày 7

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1/11.

Ðịa Tạng Thất.

Từ ngày 13 tháng đến ngày 19 tháng 9, chuyên tụng kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ Vu Lan sẽ tổ chức vào thứ bảy ngày 5 tháng 9 nhằm ngày rằm tháng 7.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1998 đến chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức A Di Ðà Phật.

Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật ngày 3/1/ 1999.

Thiền Thất:

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1 năm 1999.

Những khóa tu hay thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Xin liên lạc Vạn Phật Thành (707) 462-0939 để biết thêm chi tiết.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như hai năm trước, vào dịp lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng, Vạn Phật Thành đều tổ chức Pháp Hội Hoa Nghiêm, trong suốt 21 ngày chuyên trì tụng kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6. Pháp Hội trì tụng kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt cử hành tại Vãng Sanh Ðường, tiếng Hoa tại Vạn Phật Ðiện và tiếng Anh tại Diên Sanh Ðường.

Lễ đại tường của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp Hội tức là vào chủ nhật ngày 31 tháng 5.


Tu Viện Long Beach

Lớp Phật pháp chuyên đề: Hiện tại lớp đang học tới phẩm thứ mười một của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh, (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7 đến 9 giờ 30.

Lớp Thảo Luận: Về Phật pháp sơ cấp bằng Anh Ngữ, mỗi thứ Tư.

Buddhist Studies (in English):

Introduction to Buddhism, every Wednesday night, from 7:00-9:00PM.

Lớp Nghiên Cứu: Tiếp tục tìm hiểu về Thọ Ấm Ma trong Ngũ Thập Ấm Ma của Kinh Lăng Nghiêm. Giảng bằng tiếng Anh và Hoa, mỗi thứ bảy từ 7 tới 9 giờ tối.

Meditation Class: Every Sunday from 8:30 to 10 AM. (Instructions are given in English )

Các bạn đã biết tịnh tọa hay có thể tham gia ngồi từ 8 đến 11 giờ sáng chủ nhật.


Kinh Sách Ấn Tống

Từ khi sang Mỹ, Cố Lão Hòa Thượng giảng giải nhiều kinh điển Ðại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Ðịa Tạng, Lục Tổ Ðàn Kinh, Tâm Kinh, Kinh Ðà La Ni, Kinh A Di Ðà... Ban Phiên Dịch có ý nguyện dịch và phổ biến miễn phí đến các Phật tử những chú giải ấy cũng như những bài Pháp thoại của Ngài. Hiện tại những sách đã xuất bản là:

- Khai Thị 1 & 2: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm

- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

- Khai Thị 3 & Hoa Sen Ngày Xuân

Khai Thị 3 đã xuất bản và Hoa Sen Ngày Xuân đã tái bản. Nếu quý Phật tử muốn thỉnh xin gởi cước phí về Tu Viện Long Beach:

Long Beach Monastery
3361 E. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90803

Ban Việt ngữ của Viện dịch Kinh sẽ tiếp tục phiên dịch và ấn tống những dẫn giải về Kinh Luận cùng các bài Pháp thoại của Cố Lão Hòa Thượng. Kính mong quý Phật tử hoan hỷ hỗ trợ công đức ấn tống kinh sách và băng đọc của bổn Viện được viên mãn. Chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.

Trở về trang nhà | Về đầu trang