English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

12. Cha Bắt Tu Tập Ngoại Ðạo

Năm Hàm Phong thứ ba (1854) khi ngài được 14 tuổi, cha của ngài đoán được ý muốn xuất gia của ngài nên mời thầy ngoại đạo về dạy ngài pháp hít thở, luyện đan, để ngăn chận việc ngài sẽ xuất gia tu hành. Song le ngài vốn có con mắt sáng suốt thấy biết chân lý, nên chẳng ham thích gì pháp này. Ngài thấy pháp ngoại đạo đi ngược lại với đạo Phật. Tu trì nó thì cũng chẳng khác gì cách giày gãi ngứa. Nhưng vì ngài có tánh hiếu thảo, nên không dám cãi lại lệnh cha. Ngài đành tòng quyền làm theo mà thôi.

                  

Hòa thượng Tuyên Hóa có bài kệ tán thán như vầy:

Tam thiên bàng môn sính tuyệt kỷ,
Cửu lục ngoại đạo hiển diệu huyền,
Thùy tri công cụ trạch pháp nhãn,
Thị phi tà chính lập hoạch yên.

Dịch là:

Ba ngàn bàng môn bày tuyệt kỷ,
Chín sáu ngoại đạo hiển diệu huyền,
Nào hay ngài đủ Mắt Chọn Pháp,*
Thị phi, tà chính rõ ràng phân.

* Mắt Chọn Pháp hay Trạch Pháp Nhãn là khả năng biện biệt đâu là pháp, là chân lý, là chính hay tà.

Trở về trang nhà | Về đầu trang