Vietnamese|English

 

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN HỌA TRUYỆN

11. Triều Bái Các Chùa Chiền Ở Nam Nhạc

Tháng tám năm nhâm tý (1852), khi đặng 13 tuổi, Ngài theo chú đi triều bái các chùa chiền, các thắng cảnh nổi danh ở núi Hằng Sơn, Nam Nhạc để lễ lạy chư Bồ tát. Tới chỗ nào ngài cũng cảm giác rộn rã như trở lại thăm quê xưa, chốn cũ. Ngài thấy quen thuộc hệt như quen biết người thân trong nhà. Do đây mà suy, có lẽ kiếp trước ngài đã từng ở vùng Nam Nhạc, giáo hoá chúng sinh, làm chúng sinh phát tâm tinh tấn dũng mãnh cầu đạo vô thượng.

                  

Hoà thượng Tuyên Hoá có bài kệ rằng:

Nam Nhạc Hằng Sơn diệu cao phong,
Lịch đại tương truyền xuất thánh tăng,
Tam sinh thạch bạn, thùy thức thùy?
Vạn kiếp sinh trung, thân phục thân.

Nam Nhạc Hằng Sơn, đỉnh cao ngất,
Xưa nay đời đời hiền thánh tăng,
Bạn "đá ba đời"* ai biết ai,
Sinh trong vạn kiếp, thân vẫn thân**.

* Xin xem "Tam Sinh Thạch"
** Thân nghĩa là người thân quyến.

Trở về trang nhà | Về đầu trang