Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

1) Tháng 3: từ ngày 15 đến ngày 21

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 15/3.

2) Tháng 8: từ ngày 9 đến 15

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 9/8.

3) Tháng 11: từ ngày 1 đến ngày 7

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1/11.

Ðịa Tạng Thất.

Từ ngày 13 tháng đến ngày 19 tháng 9, chuyên tụng kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ Vu Lan sẽ tổ chức vào thứ bảy ngày 5 tháng 9 nhằm ngày rằm tháng 7.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1998 đến chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức A Di Ðà Phật.

Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật ngày 3/1/ 1999.

Thiền Thất:

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1 năm 1999.

Những khóa tu hay thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Xin liên lạc Vạn Phật Thành để biết thêm chi tiết.

Lễ Sám Hối

Ba tuần lạy Vạn Phật Bảo Sám bắt đầu từ thứ sáu ngày 10 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành ngay sau Vạn Phật Bảo Sám tức vào chủ nhật ngày 3 tháng 5, nhằm mùng tám tháng tư âm lịch.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như hai năm trước, vào dịp lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng, Vạn Phật Thành đều tổ chức Pháp Hội Hoa Nghiêm, trong suốt 21 ngày chuyên trì tụng kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6.

Lễ đại tường của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp Hội tức là vào chủ nhật ngày 31 tháng 5.


Chùa Berkeley

Khóa Học Thiền Tịnh Song Tu (giảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh) hướng dẫn lý thuyết và thực tập Thiền quán và Tịnh độ

Thời biểu: Từ 6 tháng 3 đến 29 tháng 5 năm 1998

Mỗi tối thứ Sáu 7:30 - 9:00 tối

Ðịa Ðiểm:

Chùa Berkeley
2304 McKinley Avenue
Berkeley, CA 94703
Ðiện thoại: (510) 848-3440

Giảng viên: Thầy Hằng Hiển


Tu Viện Long Beach

Ðại Lễ Phật Ðản 2541 - 5/10/1998

Tu Viện Long Beach sẽ tổ chức lễ Phật Ðản vào ngày chủ nhật, mồng 10 tháng 5 năm 1998 tại 3361 East Ocean Boulevard, Long Beach.

Kính mời quý vị Phật tử, đạo hữu cùng gia đình thân quyến hoan hỉ đến tham dự lễ tắm Phật chào mừng sự đản sinh của đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ tắm Phật mang ý nghĩa tẩy sạch cấu bẩn của thân tâm chúng ta khiến mình được thanh tịnh an lạc. Chương trình Phật Ðản như sau:

  • Tu trì và lễ lạy Ðức Thích Ca: 7:00 giờ sáng

  • Chính thức cử hành lễ tắm Phật: 9:00 giờ

  • Ðại chúng thọ trai: 11:00 giờ

  • Biễu diễn Võ thuật, trống Taiko: 12:30 giờ trưa

Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc về Tu Viện (562)438-8902.

Ðại Bi Thất: Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ bảy ngày 18 tháng 4. Bát quan trai giới sẽ truyền vào 6 giờ 30 sáng.

Lớp Phật pháp chuyên đề: Hiện tại lớp đang học tới phẩm thứ mười một của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh, (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7 đến 9 giờ 30.

Lớp Thảo Luận: Về Phật pháp sơ cấp bằng Anh Ngữ, mỗi thứ Tư.

Buddhist Studies (in English):

Introduction to Buddhism, every Wednesday night, from 7:00-9:00PM.

Lớp Nghiên Cứu: Tiếp tục tìm hiểu về Thọ Ấm Ma trong Ngũ Thập Ấm Ma của Kinh Lăng Nghiêm. Giảng bằng tiếng Anh và Hoa, mỗi thứ bảy từ 7 tới 9 giờ tối.

Meditation Class: Every Sunday from 8:30 to 10 AM. (Instructions are given in English )

Các bạn đã biết tịnh tọa hay có thể tham gia ngồi từ 8 đến 11 giờ sáng chủ nhật.

Lễ Phật Ðản: sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 10 tháng 5, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Lễ Tắm Phật bắt đầu lúc 9 giờ. Mong quý Phật tử tham dự.


Kinh Sách Ấn Tống

Từ khi sang Mỹ, Cố Lão Hòa Thượng giảng giải nhiều kinh điển Ðại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Ðịa Tạng, Lục Tổ Ðàn Kinh, Tâm Kinh, Kinh Ðà La Ni, Kinh A Di Ðà... Ban Phiên Dịch có ý nguyện dịch và phổ biến miễn phí đến các Phật tử những chú giải ấy cũng như những bài Pháp thoại của Ngài. Hiện tại những sách đã xuất bản là:

- Khai Thị 1 & 2: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm

- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)

Sắp xuất bản:

- Khai Thị 3 Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nếu quý Phật tử muốn thỉnh những băng sách trên, xin gởi cước phí về Long Beach Monastery. Nếu phát tâm ủng hộ ấn tống những kinh sách sẽ xuất bản, xin liên lạc về Tu Viện Long Beach, chi phiếu xin đề DRBA (memo đề ấn tống kinh sách Việt ngữ).

Trở về trang nhà | Về đầu trang