Hãy Nỗ Lực Vì Hòa Bình Của Thế Giới

Hòa .Thượng Tuyên Hóa

 

Thế giới hiện tại là do nhiều quốc gia hợp thành, mỗi một quốc gia gồm có nhiều gia đình làm nên, mỗi gia đình gồm có nhiều người tạo thành. Cho nên mỗi cá nhân có quan hệ liên đới với toàn thể thế giới. Nếu lòng người thanh tịnh, không có tư tưởng nhiễm ô thì thế giới sẽ hòa bình không có chiến tranh. Ngược lại lòng người ô nhiễm thì thế giới sẽ trở thành xấu xa. Ðạo lý này con người ai cũng hiểu nhưng mà họ không thực hành. Biết mà cố phạm lỗi đó thực là đáng thương xót.

Ðiều tốt là do tâm tạo ra, điều xấu cũng từ tâm mà làm nên. Thế giới hiện tại đang ở chỗ cái tốt không bù được cái xấu. Bởi vậy, địa cầu đi đến chỗ sẽ bùng vỡ, thật là vô cùng nguy hiểm. Tại sao địa cầu đi đến chỗ bùng vỡ? Ðó là vì tham, sân, si. Ba cái thứ ác khí đè khắp tất cả mọi nơi. Nếu trái đất hủy diệt thì con người chẳng còn tồn tại được nữa. Tuy vậy, con người không để tâm nghiên cứu vấn đề này, suốt ngày cứ sống trong sự mê muội, chết đi trong mộng mơ. Ðể thời gian trôi đi một cách hồ đồ, không biết rằng sự nguy hiểm trùng trùng. Con người chỉ thấy sự nguy hiểm trước mắt, không biết nghĩ đến cứu cánh của tương lai. Họ làm cho những vấn đề âu lo của loài người càng ngày càng thêm nhiều thứ không có thực phẩm ăn, không có áo quần mặc, không có nhà cửa ở, không có tài nguyên, nhiên liệu. Họ cho những vấn đề này là vấn đề trọng yếu. Kỳ thật những vấn đề đó còn nhỏ, bởi vì sẽ có lúc chúng sẽ được giải quyết theo thời gian. Thật ra vấn đề sanh tử của mọi người mới là vấn đề trọng đại. Cái phút này mình còn, nhưng phút sau không còn nữa, trong chớp mắt mình sẽ ra đi. Cái chết sẽ tới ngay trên đầu mà mình không hay. Thương thay con người đối với vấn đề nghiêm trọng như vậy thì rất lãnh đạm giống như chuyện chiêm bao vậy. Từ đâu mình sanh lại rồi mình chết đi về đâu? Không ai biết cả. Bây giờ phải làm sao để có một phương pháp cứu vãn tình hình hiện tại. Tức là cải bỏ điều ác, chỉ làm điều thiện, sửa đổi con người chính mình đừng có sinh lòng ích kỷ, tự lợi, mà phải có lòng từ bi; vì tất cả chúng sinh nên học tập tinh thần của Bồ Tát.

Hành vi của mọi người là do tâm chi phối. Bởi vì tâm nên mình biến thành các loài trong mười pháp giới. Một niệm thiện thì mình sinh lên trời; một niệm ác thì mình bị đọa địa ngục. Cho nên nói: "Nhất niệm giác tựu thị Phật, nhất niệm mê tức chúng sinh." (một niệm giác ngộ thì là Phật, một niệm hồ đồ thì là chúng sinh). Nói một cách nông cạn thì một tư tưởng lợi ích cho kẻ khác đó là Bồ Tát; một tư tưởng làm lợi ích cho mình thì đó là chúng sinh; một ý niệm hồi quang phản chiếu tìm giải đáp nơi chính mình thì đó là A-la hán và đức chư Phật. Một ý niệm quay ngược lại sự giác ngộ lăn theo bụi đời đó là phàm phu; một ý niệm quay ngược lại với bụi đời để trở lại với giác ngộ tức là thánh nhân. Cho nên cả hai mặt xoay qua đổi lại thật giống như trở bàn tay vậy.

Thế giới tốt hay xấu đều do tâm niệm của mình mà tạo thành. Con người ai cũng có tâm lành thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi; con người có tâm ác thì thế giới sẽ hóa diệt. Ðó là đạo lý rất hiển nhiên. Ðạo Phật dạy người ta làm điều thiện, biết rõ nhân quả. Làm điều thiện nhiều, công đức nhiều có nghĩa rằng đừng có tranh, đừng có tham, không mong cầu cái gì, chẳng ích kỷ, cũng chẳng tự lợi và không nói láo. Như vậy thế giới sẽ từ chỗ nguy hiểm mà trở nên an ninh. Cho nên nói: "Nhất thiết duy tâm tạo." (tất cả mọi thứ đều do tâm làm ra). Tâm tạo ra thế giới, tâm có thể hủy diệt thế giới; tâm tạo ra thiên đường, tâm cũng có thể tạo ra địa ngục.

Gia đình là do mọi người làm thành, con người là do vọng tưởng mà thành hình. Nếu đem vọng tưởng xấu sửa đổi thành vọng tưởng tốt lành thì đó là người tốt. Nếu đem ý niệm thiện mà biến thành ý niệm xấu thì đó là người ác. Ðó là sự khác biệt

giữa người ác và người lành. Chúng ta là những người tu hành thì phải siêng năng tu Giới, Ðịnh và Huệ, trừ bỏ đi tham, sân, si. Ðó là điều kiện căn bản của sự tu hành, học Phật pháp. Mình đầu tiên phải đừng làm điều ác mà làm tất cả điều lành. Ðó cũng là điều hết sức căn bản. Nếu ai cũng có thể theo điều này mà thực hành thì thế giới có thể trở nên tốt lành, khí lành sẽ tăng gia và cái ác khí sẽ tổn giảm. Trong vũ trụ sẽ đầy những chính khí an lành, trái đất sẽ không bùng vỡ.

Làm sao cho thế giới yên ổn, an lành? Chỉ còn một biện pháp là mình tới học Phật pháp nơi cái đạo tràng mà có chính pháp, rồi sửa đổi lỗi lầm của mình. Mọi người ai cũng bỏ điều ác, mà làm điều lành thì thế giới sẽ không có ba thứ tai nạn, tám thứ khốn khổ. Con người ai cũng sống trong hòa bình thương yêu lẫn nhau không còn tranh, không còn tham nữa. Ðó là thế giới đại đồng. Hy vọng rằng lúc đó những kẻ không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng sẽ vì gia đình, vì tổ quốc, vì thế giới bỏ đi những tánh tham lam, làm những việc xã hội phúc lợi cho mọi người. Mình cũng nên biết rằng tài sản là những vật ngoài thân, sanh ra mình không đem tới, chết đi cũng chẳng đem theo được. Người ác khi lấy được ánh sáng tốt đẹp của người lành, cái hắc ám của người ác ôn bị hào quang của người thiện chiếu soi làm tan mất. Lúc đó thế giới không còn bị ác khí, địa cầu mới không bị hủy diệt. Ðạo lý này rất giản dị nhưng mình phải biết dụng công rất sâu xa thì mới có hiệu quả được. Tùy cái tâm mình hạ thủ xuống tay cải tạo thế giới, làm thế giới được bình an.

Mình phải lãnh đạo cái tâm, nếu cái tâm xấu thì thân thể đầy đủ tật bệnh, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Chúng ta cần phải phản tỉnh, kiểm thảo, nếu có tội lỗi phải mau sám hối. Bởi vì, tội lỗi đầy trời nếu sám hối thì tiêu sạch. Tất nhiên, mình phải thành tâm sám hối thì mới tiêu tai. Ðừng nên coi là chuyện giỡn, hằng ngày làm chuyện ác, ban đêm sám hối tin rằng có thể tiêu tai. Nếu như có tư tưởng như vậy, thì chẳng những tội chẳng tiêu mà còn nặng thêm nữa. Bởi vì sao? Mình đã biết tội còn cố phạm nữa thì không thể nào được tha thứ.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang