Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

10. Ðọc Chuyện Hương Sơn, Phát Tâm Xuất Gia

Trong nhà của ngài chứa rất nhiều sách cổ kính. Có lần xem xét những sách ấy ngài tìm thấy quyển truyện Hương Sơn nói về sự tích Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát. Truyện ấy khắc sâu vào tâm khảm của ngài, khiến ngài quyết ý sau này sẽ xuất gia tu đạo, chẳng màng tới công danh vinh hiển hay giàu sang phú quý. Ngài chỉ muốn sống đạm bạc để tỏ chí hướng, trau giồi đức hạnh để thật thanh cao.

 

Hoà thượng Tuyên Hóa có bài kệ rằng:

Phát lòng bồ đề, ngộ bản tâm,
Ngực đầy chí khí vượt trời xanh,
Nay đọc Hương Sơn truyện Quán Âm,
Mong như chí Ngài: xuất hiền nhân.

 

   

Trở về trang nhà | Về đầu trang