Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Bồ Ðề Hải Online

Nhằm mục đích tạo phương tiện cho giáo pháp từ bi của đức Phật quảng bá sâu rộng hơn hầu giúp cho tất cả hướng về con đường lành, đem lợi ích đến nhân quần xã hội, và quay về tánh giác thanh tịnh sẵn có của chính mình, Bồ Ðề Hải đã được phát trên hệ thống internet. Quý đạo hữu xin ghé xem tại địa chỉ sau đây : http://www.saigon.com/~fopusa/ .


Lưu Ý

Ngoài ra, để giúp Bồ Ðề Hải có một danh sách chính xác hầu phụng sự quý đạo hữu một cách hữu hiệu, xin điền phiếu đặt báo miễn phí và gởi trả về:

Long Beach Monastery
3361 E. Ocean Blvd.,
Long Beach, CA 90803
Ph. & Fax (562) 438-8902


Vạn Phật Thánh Thành
(Thất và Pháp Hội năm 1998)

Quán Âm Thất:

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều tổ chức ba lần Quán Âm Thất. Mỗi thất kéo dài bảy ngày, chuyên tu trì niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát

1) Tháng 3: từ ngày 15 đến ngày 21

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 15/3.

2) Tháng 8: từ ngày 9 đến 15

Lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Ðạo sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 9/8.

3) Tháng 11: từ ngày 1 đến ngày 7

Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia sẽ cử hành vào chủ nhật ngày 1/11.

Ðịa Tạng Thất:

Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9, chuyên tụng Kinh Ðịa Tạng và trì niệm hồng danh đức Ðịa Tạng Bồ Tát.

Lễ Vu Lan sẽ tổ chức vào thứ bảy ngày 5 tháng 9 nhằm ngày rằm tháng 7.

Phật Thất:

Từ chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 1998 đến chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 1999, chuyên trì niệm hồng danh đức A Di Ðà Phật.

Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật ngày 3/1/ 1999.

Thiền Thất:

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1 năm 1999.

Những khóa tu hay thất trên là cơ hội rất tốt để quý Phật tử chuyên tâm dụng công, là môi trường rất tốt để cho công phu được miên mật. Xin liên lạc Vạn Phật Thành để biết thêm chi tiết.

Lễ Sám Hối

Ba tuần lạy Vạn Phật Bảo Sám bắt đầu từ thứ sáu ngày 10 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Lễ Phật Ðản sẽ cử hành ngay sau Vạn Phật Bảo Sám tức vào chủ nhật ngày 3 tháng 5, nhằm mùng tám tháng tư âm lịch.

Hoa Nghiêm Pháp Hội

Cũng như hai năm trước, vào dịp lễ giỗ của Cố Lão Hòa Thượng, Vạn Phật Thành đều tổ chức Pháp Hội Hoa Nghiêm, trong suốt 21 ngày chuyên trì tụng Kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Năm nay, Pháp Hội bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6.

Lễ đại tường của Cố Lão Hòa Thượng sẽ cử hành vào ngày đầu tiên của Pháp Hội tức là vào chủ nhật ngày 31 tháng 5.

Vạn Phật Bảo Sám

Hằng năm, cứ vào mùa Xuân, Vạn Phật Thánh Thành có tổ chức lạy Sám Vạn Phật. Lễ Sám căn cứ vào Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh.

Kinh Hoa Nhgiêm dạy:

Như Lai rất khó được thấy nghe
Chúng sanh ức kiếp mới đặng gặp.

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ Sám Vạn Phật, chúng ta sẽ được cúng dường và được tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Ðức Phật vốn luôn hiện tiền, phóng hào quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi chúng ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của Sám Vạn Phật là để chúng ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Ðức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.

Lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 10 tháng tư đến 2 tháng năm 1998. Thời khóa tu Sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư Tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng. Các đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng nầy, xin liên lạc với Vạn Phật Thánh Thành.

 

Tu Viện Long Beach

Ðại Bi Thất: Tu viện Long Beach sẽ tổ chức ba ngày huấn luyện và tu tập Chú Ðại Bi như sau: ngày 21/2/1998, ngày 21/3/1998 và ngày 18/4/1998. Khoá tu tập bắt đầu từ 7 giờ sáng, chấm dứt vào 7 giờ tối. Nghi thức truyền Bát quan trai giới bắt đầu vào lúc 6:30 sáng cùng ngày.

Lớp Phật pháp chuyên đề: Tháng này, mỗi tối thứ sáu, từ 7 giờ tới 9 giờ 30, sẽ có lớp nghiên cứu phẩm thứ mười một của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh.

Lớp Thảo Luận: Về Phật pháp sơ cấp bằng Anh Ngữ, mỗi thứ Tư.

English Buddhist class: Introduction to Buddhism, every Wednesday, from 7:00 to 9:00 PM

Lớp Nghiên Cứu: Tiếp tục tìm hiểu về Thọ Ấm Ma trong Ngũ Thập Ấm Ma của Kinh Lăng Nghiêm. Giảng bằng tiếng Anh, mỗi thứ bảy từ 7 tới 9 giờ tối.

Meditation class: English instruction for beginning meditation class, evey Sunday from 8:30 to 10:00 AM. Các bạn đã biết tịnh tọa hay tu thiền có thể tới tham gia ngồi từ 8:00 tới 11:00 giờ sáng chủ nhật.

Tai Chi Class: Wu style Tai Chi Chuan, offered every Saturday from 9:00 to 11:00 AM. Lớp dạy mỗi ngày thứ bảy, từ 7:00 đến 11:00.

 

Ấn Tống Khai Thị 3

Hiện tại Ban Phiên Dịch Việt Ngữ(Dept. of Vietnamese Translation hay DVT) đã xuất bản:

- Khai Thị 1 & 2 Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Băng Khai Thị 1 (6 cuốn)
- Cẩm Nang Tu Ðạo Hòa Thượng Quảng Khâm

Sắp xuất bản:

- Khai Thị 3 Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Kinh Kim Cang Hòa Thượng Tuyên Hóa

Khai Thị 3 đang in, nếu quý vị phát tâm ủng hộ ấn tống Khai Thị 3 hay những kinh sách sẽ do Ban Phiên Dịch xuất bản, xin liên lạc về Tu Viện Long Beach, chi phiếu xin đề DRBA/DVT.

Trở về trang nhà | Về đầu trang