English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

9. Lần Ðầu Thấy Phật Pháp Tăng

Năm ngài 13 tuổi thì bà nội là Châu thái phu nhân từ trần. Ngài theo cha hộ tống quan tài về quê chôn cất. Lúc ấy nhà có thỉnh chư tăng tới tụng kinh hành lễ. Bấy giờ, dù mới thấy Phật lần đầu tiên, Ngài lập tức quỳ lạy. Thấy Kinh điển, lòng Ngài vui mừng khôn xiết; gặp chư Tăng, Ngài liền cung kính. Ðối với chuông mõ Ngài chơi đùa chẳng nở rời tay. Tâm trạng Ngài lúc ấy thật đúng là: lòng cảm ngộ, mà óc chẳng hiểu vì sao.

 

Hoà thượng Tuyên Hóa có bài kệ rằng:

Vĩnh ngôn hiếu tư cổ kim truyền

Thận trung truy viễn báo ân ngu

Ngưỡng thừa tam muội gia trì lực

Hà sa tội nghiệp tất tiêu quyên

Dịch :

Lời lành, đạo hiếu khuyên nên:
Thận chung, truy viễn(1), báo đền từ bi,
Nhờ sức tam muội gia trì,
Hằng sa tội nghiệp tức thì tiêu tan.

(1) Thận chung, truy viễn: Thận trọng, cung kính trong lúc làm tang lễ và nghi thức cúng tế tổ tiên.

   

Trở về trang nhà | Về đầu trang