Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Thông Báo

Bồ Ðề Hải Online

Nhằm mục đích tạo phương tiện cho giáo pháp từ bi của đức Phật quảng bá sâu rộng hơn hầu giúp cho tất cả hướng về con đường lành, đem lợi ích đến nhân quần xã hội, và quay về tánh giác thanh tịnh sẵn có của chính mình, Bồ Ðề Hải đã được phát trên hệ thống internet. Quý đạo hữu xin ghé xem tại địa chỉ sau đây : http://www.saigon.com/~fopusa/.


Lưu Ý

Ngoài ra, để giúp Bồ Ðề Hải có một danh sách chính xác hầu phụng sự quý đạo hữu một cách hữu hiệu, xin điền phiếu đặt báo miễn phí và gởi trả về:

Long Beach Monastery
3361 E. Ocean Blvd.,
Long Beach, CA 90803
Ph. & Fax (562) 438-8902


Vạn Phật Bảo Sám

Hằng năm, cứ vào mùa xuân Vạn Phật Thánh Thành có tổ chức lạy Sám Vạn Phật. Lễ Sám căn cứ vào Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh.

Kinh Hoa Nghiêm dạy:

Như Lai rất khó được thấy nghe
Chúng sanh ức kiếp mới đặng gặp.

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ Sám Vạn Phật, chúng ta sẽ được nghe, được đọc tụng, được lễ lạy, được cúng dường và được tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Ðức Phật vốn luôn hiện tiền, phóng hào quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi chúng ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của Sám Vạn Phật là để chúng ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Ðức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.

Hằng năm, lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 20 tháng tư đến 10 tháng năm. Thời khóa tu Sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư Tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng. Các đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng nầy, xin liên lạc với Vạn Phật Thánh Thành.

 

Vạn Phật Thánh Thành

A Di Ðà Thất & Thiền Thất: Vạn Phật Thành sẽ tổ chức bảy ngày Di đà thất từ chủ nhật ngày 14 đến thứ bảy ngày 20 tháng 12. Lễ vía Ðức Di Ðà cử hành vào chủ nhật, 14/12.

Thiền thất mùa đông bắt đầu ngay sau Phật thất, từ ngày 21 tháng 12 năm 1997 đến ngày 12 tháng 1 năm 1998. Xin liên lạc Vạn Phật Thành để biết thêm chi tiết.

Tu Viện Long Beach

Ðại Bi Thất: Tu viện Long Beach sẽ tổ chức ba ngày huấn luyện và tu tập Chú Ðại Bi từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11. Bát quan trai giới sẽ được truyền vào ngày khai thất, 28/11/1997.

A Di Ðà Thất: Tu Viện Long Beach sẽ dành bảy ngày chuyên tu trì niệm hồng danh đức Di đà, từ ngày 27 tháng 12, 1997 tới mồng 2 tháng giêng, 1998. Ðây là cơ hội để các bạn đồng tu chuyên tâm dụng công, tạm bỏ mọi vướng bận trần luỵ trong suốt năm. Mọi thất tổ chức ở Tu Viện đều miễn phí. Về chi tiết báo danh và trú ngụ, xin liên lạc với tu viện.

Lớp Phật pháp chuyên đề: Trong tháng này, lớp sẽ học tới phẩm thứ mười của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Bồ Tát Vấn Minh, (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7 đến 10 giờ.

Lớp Thảo Luận: Về Phật pháp sơ cấp bằng Anh Ngữ, mỗi thứ Tư.
(English Buddhist class: Introduction to Buddhism, every Wednesday, starting Oct.29,1997).

Lớp Nghiên Cứu: Tiếp tục tìm hiểu về Thọ Ấm Ma trong Ngũ Thập Ấm Ma của Kinh Lăng Nghiêm. Giảng bằng tiếng Anh và Hoa, mỗi thứ bảy từ 7 tới 9 giờ tối.

Lớp Tịnh toạ: Sáng chủ nhật từ 8 đến 11 giờ. Từ 9 giờ tới 10 giờ sẽ có lớp dành diêng cho những người sơ cấp, mới bắt đầu tập tịnh tọa.

Kim Thánh Tự San Jose (408) 923-7243

Tụng Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn và thuyết pháp (bằng Việt ngữ) lúc 2 giờ chiều thứ bảy 1 tháng 11, và tiếp tục vào mỗi hai tuần sau đó (vào ngày 15, ngày 29....). Xin liên lạc với Sư Cô Hằng Bính (415) 421-6117 và Sư Cô Hằng Ưu (916) 374-8268 nếu muốn thêm chi tiết.

Saturdays, 9:00 - 11:00 AM: Lecture on the Shurangama Sutra by bhikshu Heng Bin.

Sundays, 9:00 - 11:00 AM: Lecture on the Lotus Sutra by bhikshus Heng Sure & Heng Yuen.

Chùa Kim Sơn (415) 421-6117

Lớp cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi bao gồm thiền tập và luân lý đạo đức (virtue studies) và Hoa ngữ vào mỗi thứ bảy từ 8:30 đến 12:30PM. Các em sẽ dùng cơm trưa tại chùa. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về chùa ở số phone trên.

Tụng kinh Ðịa Tạng (tiếng Việt) vào mỗi chủ nhật giữa tháng.

Tụng kinh Ðịa Tạng (tiếng Anh) vào mỗi chủ nhật cuối tháng.

Lạy Lương Hoàng Sám từ ngày 23 đến 30/11.

Chùa Berkeley (510) 848-3440

Wednesdays: Lớp Thiền tập (Cha'n Meditation Class) từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối do Thầy Hằng Thật và Steve Tainer hướng dẫn.

Thurdays: Hướng dẫn hành Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana Meditation Group) từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối do James Baraz phụ trách.

Saturdays, 7:30 - 9:30PM: giảng Kinh Pháp Bảo Ðàn (Lecture on the Sixth Patriarch's Platform Scripture by Bhikshu Heng Sure). Và từ 6:00 - 9:00PM là Lớp Việt ngữ, Hoa ngữ và Luân lý Ðạo Ðức (Virtue Studies) dành cho trẻ em. Phụ huynh có thể dự buổi giảng kinh Pháp Bảo Ðàn trong lúc con em dự những lớp trên.

Thông Báo (tt)

Hiện tại Ban Phiên Dịch Việt Ngữ đã xuất bản:
- Khai Thị 1 & 2 Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Băng Khai Thị 1 (6 cuốn)
- Cẩm Nang Tu Ðạo Hòa Thượng Quảng Khâm

Sắp xuất bản:
- Khai Thị 3 Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Kinh Kim Cang Hòa Thượng Tuyên Hóa

Và Bồ Ðề Hải xuất bản 2 tháng một lần. Nếu quý vị phát tâm ủng hộ để in & gởi hầu phổ biến Bồ Ðề Hải đến khắp quý Phật tử hoặc muốn thỉnh hay ấn tống những băng sách trên, xin liên lạc về Tu Viện Long Beach, chi phiếu xin đề DRBA/Bồ Ðề Hải Newsletter.

Announcement

Since The General Explanation of The Buddha Speaks of Amitabha Buddha by Venerable Master Hua, The General Explanation of The Vajra Prajna Paramita Sutra by Venerable Master Hua, and A Brief Introduction to Buddhism have been published by the Buddhist Text Translation Society (BTTS), and due to the limitation of space in the Newsletter, the hard copy of Bo De Hai will no longer publish the above texts. Interested readers can find them here at this site or may procure them at the City of Ten Thousand Buddhas and at its branch temples.

Lectures in English on Introduction to Buddhism are offered every Wednesday evening from 7:00 to 9:00 at Long Beach Sagely Monastery. For more information, please call (562) 438-8902.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang