Năm lá thơ của Diêm Vương

HT Tuyên Hóa

 

Có một người nọ, lúc chết gặp Diêm Vương. Khi gặp Diêm Vương, ông ta biện hộ với với Diêm Vương rằng: Diêm Vương thật bất công.

Ông nói với Diêm Vương rằng, "Ngài chẳng biết nhân tình thế thái! Ngài bắt tôi xuống gặp Ngài nhưng chẳng gởi thiệp thông báo trước. Nếu Ngài cho biết trước thì tôi có cơ hội để chuẩn bị. Ngài chẳng đánh điện tín, cũng chẳng gởi thơ, hay điện thoại mà ngang nhiên bắt tôi đến đây. Thật là Ngài không biết điều!"

Diêm Vương bảo ông ta rằng: "Ta đã gởi ngươi mấy lá thơ mà ngươi chẳng biết đó thôi."

Ông ta đáp: " Tôi có nhận một lá thơ nào của ngài đâu?"

Diêm Vương nói: "Lá thơ đầu tiên ta gởi là việc đứa con người láng giềng chết khi mới sinh. Ngươi đã già từng này tuổi, đáng lý khi thấy đứa nhỏ chết yểu, ngươi phải tỉnh ngộ mà lo tu hành chứ."

Ông ấy đáp: "Ô! đấy là thơ đầu tiên! Vậy lá thơ thứ nhì thì thế nào?"

Diêm Vương nói rằng: "Lá thơ thứ nhì? Cặp mắt của ngươi. Chẳng phải mắt ngươi mờ đi, không còn thấy rõ nữa sao?"

Ông ta đáp: "Ðúng vậy!"

Diêm Vương nói: "Ðó là lá thơ thứ nhì."

Ông ta hỏi: "Còn lá thơ thứ ba?"

Diêm Vương đáp: "Có lúc tai ngươi bị lãng phải không?"

Ông ta nói: "Ðúng vậy!"

Diêm Vương nói: "Ðó là thơ thứ ba."

Ông ta hỏi: "Còn thơ thứ tư?"

Diêm Vương đáp: "Thơ thứ tư là lúc răng ngươi rụng."

Ông ta nói: "Thế sao? Ðó là thơ thứ tư sao? Tôi không đọc được một chữ. Thật tôi không biết ngụ ý những lá thơ của ngài."

Diêm Vương nói: "Ngươi còn gì để nói nữa thôi?"

Ông suy nghĩ một hồi: Thật đúng là việc đứa bé chết ngay sau khi ra đời là để cho mình thức tỉnh. Và thật sự là mình răng rụng, mắt mờ, tai lãng. Tất cả đều là những thông điệp cho mình.

Ông bèn hỏi tiếp: "Còn lá thơ cuối cùng?"

Diêm Vương bảo: "Trong lá thơ cuối, ngươi xem tóc ngươi có bạc không."

Ông ta nói: "Ðúng rồi! Ðó là lá thơ cuối sao?"

Ông ta không còn gì để nói nữa.

Diêm Vương phán rằng: "Lúc xưa ngươi đã ăn thịt quá nhiều, vậy nay ngươi phải đầu thai làm con heo (để trả nợ)."

Thế là, ông ta đầu thai làm một con heo. Bao giờ ông sẽ được tái sinh làm người? Không ai biết được.

Trở về trang nhà | Về đầu trang