English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

8. Cá Voi Ðến Chầu Thuyền Pháp

Tháng hai, niên hiệu Hàm Phong thứ nhất (1851), phụ thân Ngài có việc phải đến Ðài Loan, Ngài cũng đi theo. Khi thuyền nhỏ lướt ra biển cả mêng mông thì bổng gặp một con cá voi khổng lồ, to như núi, nằm chắn trước thuyền. Mọi người trên thuyền đều kinh hãi, đồng thanh niệm Nam Mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lát sau, chỉ còn thấy thấp thoáng đuôi cá từ từ khuất dần xuống biển.

 

Hoà Thượng Tuyên Hóa có bài kệ rằng:

Thiên Long cung kính bất vi hỉ,
Cự kình triều bái diệc bình thường,
Ngu giả vô tri xưng vi quái,
Trí giả hữu nhãn cùng pháp nguyên.

Dịch là:

Thiên Long cung kính chẳng làm vui,
Cá voi chầu lạy, chuyện cũng thường,
Kẻ ngu chẳng rõ, cho rằng lạ,
Người trí sáng mắt, tận pháp nguồn.

Trở về trang nhà | Về đầu trang