Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Thông Báo

Bồ Ðề Hải Online

Nhằm mục đích tạo phương tiện cho giáo pháp từ bi của đức Phật quảng bá sâu rộng hơn hầu giúp cho tất cả hướng về con đường lành, đem lợi ích đến nhân quần xã hội, và quay về tánh giác thanh tịnh sẵn có của chính mình, Bồ Ðề Hải đã được phát trên hệ thống internet. Quý đạo hữu xin ghé xem tại địa chỉ sau đây : http://www.saigon.com/~fopusa/.


Lưu Ý

Ngoài ra, để giúp Bồ Ðề Hải có một danh sách chính xác hầu phụng sự quý đạo hữu một cách hữu hiệu, xin điền phiếu đặt báo miễn phí và gởi trả về:

Long Beach Monastery
3361 E. Ocean Blvd.,
Long Beach, CA 90803
Ph. & Fax (562) 438-8902


Vạn Phật Bảo Sám

Hằng năm, cứ vào mùa xuân Vạn Phật Thánh Thành có tổ chức lạy Sám Vạn Phật. Lễ Sám căn cứ vào Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh.

Kinh Hoa Nghiêm dạy:

Như Lai rất khó được thấy nghe
Chúng sanh ức kiếp mới đặng gặp.

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ Sám Vạn Phật, chúng ta sẽ được nghe, được đọc tụng, được lễ lạy, được cúng dường và được tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Ðức Phật vốn luôn hiện tiền, phóng hào quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi chúng ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của Sám Vạn Phật là để chúng ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Ðức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.

Hằng năm, lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 20 tháng tư đến 10 tháng năm. Thời khóa tu Sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư Tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng. Các đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng nầy, xin liên lạc với Vạn Phật Thánh Thành.

 

Quán Âm Thất

Vạn Phật Thành (707) 462-0939 sẽ tổ chức bảy ngày Quán Âm thất chuyên trì niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát từ chủ nhật ngày 19 đến thứ bảy ngày 25 tháng 10. Và sẽ cử hành lễ vía Ðức Quán Thế Âm xuất gia vào ngày 19/10.

Nếu quý Phật tử muốn về dự lễ nhưng thiếu phương tiện, xin liên lạc về chùa Kim Luân (213) 258-6668, chùa Kim Sơn San Francisco (415) 421-6117, và chùa Kim Thánh San Jose (408) 923-7243 vì các chùa trên đều có xe mướn xe bus đưa đi và về.

Thuyết giảng

Kim Thánh Tự San Jose (408) 923-7243

Tụng Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn và thuyết pháp (bằng Việt ngữ) lúc 2 giờ chiều thứ bảy 27 tháng 9, và tiếp tục vào mỗi hai tuần sau đó (vào ngày 11, ngày 25tháng 10....). Xin liên lạc với Sư Cô Hằng Bính (415) 421-6117 và Sư Cô Hằng Ưu (916) 374-8268 nếu muốn thêm chi tiết.

Saturdays (9:00 - 11:00 AM): Shurangama Sutra (Kinh Lăng Nghiêm). Thầy Hằng Binh giảng.

Sundays: (9:00 - 11:00 AM): Lotus Sutra (kinh Pháp Hoa). Thầy Heng Sure & Heng Yuen (Hằng Thật và Hằng Duyên) giảng.

Chùa Long Beach (562) 438-8902

Kinh Hoa Nghiêm (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7 đến 10 giờ.

Kinh Lăng Nghiêm: Ngũ Ấm Ma (bằng Anh ngữ và tiếng Quan thoại) vào tối thứ bảy từ 7 đến 9 giờ.

Thiền tập vào sáng chủ nhật từ 7 đến 11 giờ.

Chùa Berkeley (510) 848-3440

Lecture on The Sixth Patriarch Sutra

by Bikshu Heng Sure

from 7pm to 9pm Saturday evenings at The Berkeley Buddhist Monastery 2304 McKinley Ave., Berkeley. For more information, please phone (510) 848-3440.

Mỗi tối thứ bảy từ 7 đến 9 tại chùa Berkeley, Thầy Hằng Thật thuyết giảng Lục Tổ Bảo Ðàn Kinh bằng tiếng Anh và Quan thoại và được dịch sang tiếng Việt. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc chùa @ (510) 848-3440

Berkeley Buddhist Monastery Schedule of Events:

- Daily Meditation Mornings 6:15AM Evenings 5:15 PM

- Mondays and Wednesdays: Cha'n Medita tion Class.

Leaders: Bhikshu Heng Sure & Steve Tainer

7:30 - 9:30 Mondays: Beginners

Wednesdays: Intermediate

- Tuesdays: Prajna Yoga and Meditation Class. Instructor: Dr. M. N. Rao. 6:30 - 7:30 PM Intermediate 7:30- 8:30 PM Beginners

- Wednesdays and Fridays: Beginning and advanced Tai Chi classes from 6:30 - 7:30 AM

- Thursdays: Vipassana Meditation Group.

Leader: James Baraz 7:30 - 9:30 PM

- Saturday Evenings: Sutra lecture

The Sixth Patriarch's Platform Scripture (Kinh Pháp Bảo Ðàn).

Thầy Heng Sure 7:30 - 9:30 PM

- Community School (Virtue Studies, Mandarin and Vietnamese) 6:00 PM - 9: 00 PM Saturday Evenings

- Some Saturday Mornings (call for times)

UC Berkeley Meditation Workshop.

Leader: Bhikshu Heng Sure 9:00 - 10:30 AM

- Saturday Afternoons: Women's Practice Group

Second Saturday of each month. 2:00 - 4:00 PM

Leaders: Nuns of Dharma Realm Buddhist Association

Lưu Ý

Chi phiếu phụ giúp cước phí hay ấn tống Bồ Ðề Hải, xin đề Dharma Realm Buddhist Association (hay DRBA) thay vì Bồ Ðề Hải.

Ðể chắc chắn báo được gởi đến tận tay quý vị, xin điền phiếu Order Form gởi về Tu Viện Long Beach để Bồ Ðề Hải nhật tu danh sách.

Cùng Nhau Góp Sức Dịch Kinh

Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển, trực thuộc Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi được thành lập với ý nguyện dịch sang Việt ngữ giáo pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Song những bài pháp của Hòa Thượng thì nhiều vô số! Những bài ấy gồm đủ loại: từ kinh, luật, luận, đến thơ, văn giảng giải đạo pháp; từ thể văn cổ đến thể văn bạch thoại. Nếu các bạn đạo hữu có tâm nguyện hoằng pháp, hoặc có năng lực phiên dịch, hoặc có ý tham gia công việc lợi lạc chúng sinh, xin hoan nghinh các bạn chia xẻ sứ mạng của ban phiên dịch chúng tôi. Ðể biết rõ thêm chi tiết về công tác phiên dịch, xin các bạn đạo hữu liên lạc về Long Beach Sagely Monastery.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang