English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

7. Ðể Nối Dõi Tông Ðường

Ngài Ðính Hôn Với Hai Thiếu Nữ

Niên hiệu Ðạo Quang năm thứ 30 (tức 1850), khi Ngài được 11 tuổi, phụ thân Ngài chuyển về Tuyền-châu. Lúc ấy bà nội Ngài, tuổi lớn già cả, nên tha thiết muốn cháu lấy vợ. Vì phải nối dõi luôn dòng của chú mình, nên Ngài đã làm kẻ thừa kế cho cả hai họ Chu và họ Tiêu. Do đó Ngài được hứa hôn với một người con gái họ Ðiền và một cô họ Ðàm. Gia đình của hai cô vốn đều quê quán ở huyện Tương, tỉnh Hồ-nam. Họ đều làm quan tại tỉnh Phúc-kiến, nên quen biết nhau nhiều đời, rồi nay họ lại trở thành thân quyến. Vâng lời dạy của cha mẹ Ngài về hôn ước, Ngài được đính hôn với hai cô.

Hòa-thượng Tuyên Hóa có kệ rằng:

Nghi nhĩ thất gia tự thiên luân

U nhàn trinh tĩnh nữ trung anh

Tịnh nghiệp viên tu pháp bạn lữ

Vô nhân vô gia vô sắc không

Dịch :

Thành lập gia thất, thuận luân thường
Yên, nhàn, trinh, tĩnh:bậc anh thư
Tịnh nghiệp tròn tu, là bạn pháp,
Không nhà, không mình, không sắc-không

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang