Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
(Thất và Pháp Hội năm 1998)


Vạn Phật Thánh Thành

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Thông Báo

Bồ Ðề Hải Online

Nhằm mục đích tạo phương tiện cho giáo pháp từ bi của đức Phật quảng bá sâu rộng hơn hầu giúp cho tất cả hướng về con đường lành, đem lợi ích đến nhân quần xã hội, và quay về tánh giác thanh tịnh sẵn có của chính mình, Bồ Ðề Hải đã được phát trên hệ thống internet. Quý đạo hữu xin ghé xem tại địa chỉ sau đây : http://www.saigon.com/~fopusa/.


Lưu Ý

Ngoài ra, để giúp Bồ Ðề Hải có một danh sách chính xác hầu phụng sự quý đạo hữu một cách hữu hiệu, xin điền phiếu đặt báo miễn phí và gởi trả về:

Long Beach Monastery
3361 E. Ocean Blvd.,
Long Beach, CA 90803
Ph. & Fax (562) 438-8902


Vạn Phật Bảo Sám

Hằng năm, cứ vào mùa xuân Vạn Phật Thánh Thành có tổ chức lạy Sám Vạn Phật. Lễ Sám căn cứ vào Kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh.

Kinh Hoa Nghiêm dạy:

Như Lai rất khó được thấy nghe
Chúng sanh ức kiếp mới đặng gặp.

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ Sám Vạn Phật, chúng ta sẽ được nghe, được đọc tụng, được lễ lạy, được cúng dường và được tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Ðức Phật vốn luôn hiện tiền, phóng hào quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi chúng ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của Sám Vạn Phật là để chúng ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Ðức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.

Hằng năm, lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 20 tháng tư đến 10 tháng năm. Thời khóa tu Sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư Tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng. Các đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng nầy, xin liên lạc với Vạn Phật Thánh Thành.

 

Quán Âm Thất và Ðịa Tạng Thất

Vào dịp vía đức Quán Thế Âm thành đạo Vạn Phật Thành (707) 462-0939 sẽ cử hành lễ vía Ðức Quán Thế Âm thành đạo vào ngày 20 tháng 7; sau đó sẽ tổ chức bảy ngày Quán Âm thất chuyên trì niệm danh hiệu Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát từ chủ nhật ngày 20 đến thứ bảy ngày 26 tháng 7.

Vào cuối tháng 8, chủ nhật ngày 31 Vạn Phật Thành sẽ tổ chức lễ vía ngày Ðức Ðịa Tạng Vương Bồ Tát đản sanh, và trước đó sẽ tổ chức một tuần Ðịa Tạng Thất từ ngày 24 đến 30/8.

Quý Phật tử muốn về dự lễ những lễ trên nhưng thiếu phương tiện, xin liên lạc về chùa Kim Luân (213) 258-6668, chùa Kim Sơn San Francisco (415) 421-6117, và chùa Kim Thánh San Jose (408) 923-7243. Các chùa trên đều có mướn xe bus đưa đi và về. Tại chùa Kim Luân Los Angeles, xe bus khởi hành vào chiều tối thứ sáu và về lại LA tối chủ nhật. Tại chùa Kim Thánh San Jose and chùa Kim Sơn San Fransico, xe bus khởi hành vào sáng chủ nhật và về lại vào chiều tối cùng ngày.

Chùa Kim Luân (Gold Wheel Monastery).
235 North Avenue 58, Los Angeles

sẽ tổ chức 2 ngày lễ vía Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, trì tụng Phẩm Phổ Môn và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vào thứ bảy ngày 19 và chủ nhật ngày 20 tháng 7, từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra chùa có tổ chức xe bus về Vạn Phật Thành dự lễ đức Quán Thế Âm thành đạo. Xe sẽ rời LA vào tối thứ sáu ngày 18 tháng 7 và trở về LA tối chủ nhật. Mọi chi tiết xin liên lạc về chùa @ (213) 258-6668.

Lectures by Master Heng Lyu and Heng Bing in Gold Wheel Monastery (213) 258-6668.

Topic: "Avatamsaka Repentace"
Friday July 11, 7 pm - 9 pm
Saturday & Sunday July 12-13, 8:30 am- 4 pm

Lương Hoàng Sám

Chùa Kim Phong (Gold Summit Sagely Monastery) 233 1st Ave. W., Seattle (206) 217- 9320 sẽ tổ chức lễ sám hối Lương Hoàng Sám từ 12 đến 19 tháng 7. Xin liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

Chùa Hoa Nghiêm (Avatamsaka Monastery) tại 1009 - 4th Avenue S. W. Calgary, Alberta, Canada sẽ làm lễ kỷ niệm 10 năm chùa được thành lập vào chủ nhật ngày 10 tháng 8 bắt đầu từ 8 giờ sáng. Nhân dịp này chùa sẽ tổ chức một tuần lễ sám hối Lương Hoàng Sám từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8.

Chùa Kim Sơn (Gold Mountain Monastery)
800 Sacramento St., San Francisco

sẽ cử hành Vu Lan Pháp Hội vào chủ nhật ngày 17 tháng 8, và trước đó sẽ tổ chức một tuần Ðịa Tạng Thất, tụng kinh Ðịa Tạng bằng tiếng Việt từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8. Mọi chi tiết xin liên lạc Sư Cô Hằng Bính @ (415) 421-6117. Kính mời Phật tử về tham dự.

Vu Lan

Vạn Phật Thành năm nay sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào chủ nhật ngày 17 tháng 8 tức rằm tháng 7 âm lịch. Muốn đi xe bus về dự lễ xin liên lạc về chùa Kim Luân, chùa Kim Thánh và chùa Kim Sơn.

Thuyết giảng

Kim Thánh Tự San Jose (408) 923-7243

có buổi Tụng Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn và thuyết pháp bằng tiếng Việt lúc 2 giờ chiều thứ bảy ngày 12 tháng 7. Sau đó, cứ mỗi hai tuần (vào ngày 26 tháng 7, ngày 9 tháng 8...) đều có tụng kinh và thuyết pháp. Xin liên lạc với Sư Cô Hằng Bính (415) 421-6117, (408) 923-7243 và Sư Cô Hằng Ưu (916)374-8268 để biết thêm chi tiết.

Saturdays (9:00 - 11:00 AM): Shurangama Sutra (Kinh Lăng Nghiêm). Thầy Hằng Binh giảng.

Sundays: (9:00 - 11:00 AM): Lotus Sutra (kinh Pháp Hoa). Thầy Heng Sure & Heng Yuen (Hằng Thật và Hằng Duyên) giảng.

Chùa Long Beach (562) 438-8902

Kinh Hoa Nghiêm (bằng Việt ngữ) vào mỗi tối thứ sáu từ 7 đến 10 giờ.

Kinh Lăng Nghiêm: Ngũ Ấm Ma (bằng Anh ngữ và tiếng Quan thoại) vào tối thứ bảy từ 7 đến 9 giờ.

Thiền tập vào sáng chủ nhật từ 8 đến 11 giờ.

Chùa Berkeley (510) 848-3440
Berkeley Buddhist Monastery Schedule of Events:

- Daily Meditation Mornings 6:15AM Evenings 5:15 PM

- Mondays and Wednesdays: Cha'n Medita tion Class.
Leaders: Bhikshu Heng Sure & Steve Tainer
7:30 - 9:30 Mondays: Beginners
Wednesdays: Intermediate

- Tuesdays: Prajna Yoga and Meditation Class. Instructor: Dr. M. N. Rao. 6:30 - 7:30 PM Intermediate, 7:30- 8:30 PM Beginners

- Thursdays: Vipassana Meditation Group.
Leader: James Baraz 7:30 - 9:30 PM

- Saturday Evenings: Sutra lecture
The Sixth Patriarch's Platform Scripture (Kinh Pháp Bảo Ðàn) bằng tiếng Anh và Quan Thoại, và dịch sang Việt ngữ.
Thầy Heng Sure 7:30 - 9:30 PM

- Community School (Virtue Studies, Mandarin and Vietnamese) 6:00 PM - 9: 00 PM Saturday Evenings

- Some Saturday Mornings (call for times)
UC Berkeley Meditation Workshop.
Leader: Bhikshu Heng Sure 9:00 - 10:30 AM

- Saturday Afternoons: Women's Practice Group
Second Saturday of each month. 2:00 - 4:00 PM
Leaders: Nuns of Dharma Realm Buddhist Association

Activities for Kids

At the Berkeley Temple, Great Strength Academy (Học Viện Thế Chí) for kids is being held every Saturday from 6:PM to 9:30 PM. The kids learn Ethics (Ðạo đức, Luân lý), English calligraphy, Tiếng Việt (4 volunteer Vietnamese teachers), Mandarin, English, T'ai chi....The detailed program follows:

6:00 PM - 6:30 PM English Calligraphy
6:30 PM - 7:15 PM Tai Chi or Sports
7:15 PM - 7:30 PM Recite Buddha's name
7:30 PM - 8:00 PM Crafts (Thủ công)
8:00 PM - 8:30 PM Break time/Snack time
8:30 PM - 9:00 PM Vietnamese/Mandarin
9:00 PM - 9:30 PM Storytelling by DRBA's Dharma Masters

While the kids are studying in the multipurpose room, the parents can go to the Buddha's Hall to attend the evening chanting which starts at 6:30. After that, at 7:30 PM there is the lecture on The Sixth Patriarch's Platform Sutra in English and Mandarin. During the lecture, Vietnamese translation is also available through the headphones for the Vietnamese audience.

(Khi các em đang học hay sinh hoạt, phụ huynh có thể tham dự Công Phu Chiều vào lúc 6 giờ 30. Sau đó, lúc 7 giờ 30 có thuyết giảng Kinh Pháp Bảo Ðàn. Kinh giảng bằng tiếng Anh và Quan Thoại nhưng sẽ dịch sang tiếng Việt qua headphones).

Lưu Ý

Chi phiếu phụ giúp cước phí hay ấn tống Bồ Ðề Hải, xin đề Dharma Realm Buddhist Association (hay DRBA) thay vì Bồ Ðề Hải.

Ðể chắc chắn báo được gởi đến tận tay quý vị, xin điền phiếu Order Form gởi về Tu Viện Long Beach để Bồ Ðề Hải nhật tu danh sách.

Cùng Nhau Góp Sức Dịch Kinh

Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển, trực thuộc Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi được thành lập với ý nguyện dịch sang Việt ngữ giáo pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Song những bài pháp của Hòa Thượng thì nhiều vô số! Những bài ấy gồm đủ loại: từ kinh, luật, luận, đến thơ, văn giảng giải đạo pháp; từ thể văn cổ đến thể văn bạch thoại. Nếu các bạn đạo hữu có tâm nguyện hoằng pháp, hoặc có năng lực phiên dịch, hoặc có ý tham gia công việc lợi lạc chúng sinh, xin hoan nghinh các bạn chia xẻ sứ mạng của ban phiên dịch chúng tôi. Ðể biết rõ thêm chi tiết về công tác phiên dịch, xin các bạn đạo hữu liên lạc về Long Beach Sagely Monastery.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang