English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

6. Thời thơ ấu

Ngài được bà kế mẫu họ Vương nuôi dưỡng. Năm Ðạo-Quang thứ 20 triều Mãn Thanh (1840), Ngài vừa được một tuổi. Từ lúc còn trẻ thơ, Ngài thường vui đùa lấy đất nắn tượng các vị Bồ-Tát rồi cúi đầu đảnh lễ. Ngoài các sách học ra, Ngài rất thích thú đọc kinh điển Phật-giáo, sách khuyến thiện, hay cách ngôn dạy tu thân.Tất cả môn học gì liên quan tới thân tâm tánh mệnh, ngài đều ưa thích tìm hiểu. Ðây chính là bẩm tính trời cho, phú tánh siêu phàm.

Hòa Thượng Tuyên-Hóa làm kệ tán thán Ngài như sau:

Du hý độc thư lộ tính thiên

Hảo nhạo thánh điển khởi ngẫu nhiên

Ư tư dĩ ngộ chân tục đế

Bất nhị pháp môn nguyện hà đảm

Dịch :

Lúc học lúc chơi lộ tánh thiên,
Vui thích thánh điển nào ngẫu nhiên?
Ngay đó giác ngộ "chân tục đế,"
Pháp môn "bất nhị" nguyện hoằng dương.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang