English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

4. Thăng chức làm Phó-quan-mục Tuyền Châu.

Một năm sau, do vì đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Ngài Ngọc Ðường để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, Ngài được thăng chức làm Phó-quan-mục Tuyền Châu. Ngài rất am tường nguyện vọng của dân chúng nên được dân tâm mến phục, dân phong sĩ khí trở nên thuần lương, cao thượng và xã hội đương thời hưởng được nhiều phúc lợi.

Ngài không thích hư văn phù phiếm, và dù được quyền cao đức trọng, Ngài cũng không bị 2 chữ danh lợi cám dỗ hay mua chuộc được. Ngài thật là một nhân vật phi thường.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:  

Hoạn hải phù trầm hà túc ngôn
Nhục vinh danh lợi nhiệm biến thiên
Thương hải tang điền thượng vô định
Lịch sử chí thư khởi tận nhiên?

Dịch:

Biển hoạn thăng trầm kể xiết bao
Lợi danh vinh nhục mặc ngoài tai
Vô thường dâu biển khôn lường bấy
Thanh sử còn lưu há trọn chưa?

Trở về trang nhà | Về đầu trang