Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Tháng 10 - 11/1996

 

Tháng               Ngày                                        Pháp Hội

10-11             27/10-2/11                               Quán-Âm Thất

11-12           28/11-01/12                               Giới Thiệu Về Thiền (3 ngày)

  12                      22                                       Lễ Vía Ðức Phật A-Di-Ðà

                        22-28                                     A-Di-Ðà Thất

29/12/1996-20/01/1997                                 Thiền Thất (3 tuần)

01/1997              16                   Kỷ Niệm Ngày Ðức Phật Thích-Ca Thành Ðạo

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang