Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Tháng 9-10/1996

 

Tháng               Ngày                           Pháp Hội

   8                      25                         Pháp Hội Vu Lan

   9                      08                         Lễ Vía Bồ Tát Ðịa Tạng

   9                   08-14                       Ðịa Tạng Thất

  10                     27                         Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ.Tát Quán Thế Âm   Xuất Gia

10-11           27/10-2/11                  Quán Âm Thất

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang