Thông Báo

 

Chương Trình Pháp Hội Niết Bàn Chu Niên (23/6/1996)

Tại: Vạn Phật Thánh Thành (City of Ten Thousand Buddhas)

2001 Talmage Road , Talmage , CA 95481-0217

Tel: (707) 462-0939

Fax: (707 462- 0949

 

3:30 AM                                                 Thức dậy

4:00 AM íV 5:10 AM                              Công Phu Khuya

5:10 AM íV 5:45 AM                              Lạy Phật

6:00 AM íV 6:30 AM                              Ðiểm tâm / Tịnh tọa

7:00 AM - 8:00 AM                               Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng Ðến                               Vạn   Phật Ðiện 

8:00 AM íV 9:00 AM                              Lạy Phật

9:00 AM -10:20 AM                              Cúng Ngọ / Ðại Lễ Truyền Cúng

10:20 AM íV 11:50 AM                          Thọ Trai / Khai Thị

 

12:30 PM íV 5:00 PM                             Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Hòa Thượng (tại Vô Ngôn Ðường)

12:30 PM íV 2:00 PM                             Truyền Tam Quy, Ngũ Giới              (tại Diên Sanh Ðường)

1:00 PM íV 1:45 PM                               Lễ Phóng Sanh (tại Vạn Phật Ðiện)

2:00 PM íV 4:00 PM                               Tụng Kinh Hoa Nghiêm

4:00 PM                                                Hồi Hướng (tại Vãng Sanh Ðường)

5:15 PM íV 5:45 PM                               Tự Tu / Cơm Chiều

 

6:30 PM íV 7:30 PM                               Công Phu Tối

7:30 PM íV 9:00 PM                               Khai Thị

9:00 PM íV 9:40 PM                               Ðại Hồi Hướng  

 

Trở về trang nhà