Vietnamese|English

Ngữ Lục

Hòa Thượng Tuyên Hóa

    8. Trí Huệ

 

·     Chí công vô tư Chánh Pháp. Ích kỷ, tự lợi là tà pháp.

 

·     Làm thế nào để diệt trừ tâm sân hận do vô minh sai khiến? Phải tu Pháp môn Nhẫn Nhục Ba La Mật, tuyệt đối không nên khởi tâm nóng giận. Ðây là việc quan trọng nhất. Nếu không khởi tâm nóng giận thì sẽ phát sinh trí huệ.

 

·     Ðời Mạt Pháp, người người đều phạm một lỗi làm chung là quá cao ngạo, lấy tai thay mắt, nghe có gì hay thì liền chạy đuổi theo.

 

·     Chúng ta, những người tin Phật, chớ nên mê tín quá đáng, mà cần phải dẹp bỏ mê tín. Mê tín là gì? Là tin bậy tin cuồng, tin tưởng ngay những gì người khác vừa nói, tin một cách mê muội.

 

·     Tại sao chúng sanh lại điên đảo? Vì nhận lầm vô minh là "ông chủ nhà," tống khứ trí huệ đi mất. Vô minh đưa ra mệnh lệnh:"cho việc đúng là sai; cho việc sai là đúng."

 

·     Từ trong Thiền-định, gạn lọc tâm tư, trừ bớt tham dục, khiến trí huệ nẩy sinh.

 

·     Người thường thích khởi tâm nóng giận đa số là người ngu si, vô minh nặng nề, không một chút công phu hàm dưỡng.

 

·     Vọng niệm là niệm hư dối, không chân không thật.

 

    Người luôn khởi vọng tưởng điên đảo tức là người tuy biết rõ việc đó là không đúng nhưng vẫn cứ cố làm, lại còn xảo quyệt biện luận cho là đúng.

 

·     Nếu chư vị thường xuyên hồi quang phản chiếu, thấy rõ tự tánh, thường sanh Trí Huệ Bát Nhã, thì đó là tạo công. Ứng dụng Trí Huệ Bát Nhã mọi nơi mọi chốn, biến hóa không cùng tận, mà không nhiễm trước, không tạo những việc không thanh tịnh, đó là tạo đức.

 

·     Thật ra, Trí Huệ Bát Nhã của kẻ ngu si và người đại trí vốn không khác biệt. Có sai khác là kẻ ngu thì không biết dùng trí huệ, còn người trí thì biết vận dụng nó.

 

Nếu không chấp trước trong ngoài thì "đến" và "đi" đều được thông dong tự tại, biết được mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. "Ðến" có thể nói là "trở về"--trở về lại thân tâm của mình. "Ði" tức là đi đến Pháp Giới.

 

·     Nếu chư vị chấp trước vào "có đến có đi, "thì sẽ bị chướng ngại, không thể tự do.

 

·     Nếu có "trí" thì chư vị sẽ giống như mặt trời, có "huệ" thì chư vị sẽ tựa như vầng trăng.

 

·     Hy vọng được khai ngộ hoặc hy vọng được thành Phật đều là những vọng tưởng. Mọi người phải ghi nhớ: Chỉ cầu tu hành, không cầu hy vọng hão huyền.

 

·     Nếu Bồ Tát có thần thông mà không thị hiện, thì có thần thông để làm gì?

 

Bồ Tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh, như dựng cây để thấy hình, khiến chúng sanh tăng lòng tín ngưỡng. Như thế, được lợi ích hai chiều. Ðó là pháp môn thiện xảo phương tiện.

 

·     Chư vị hãy chú ý! Ma cũng hiện thần thông, khiến những người tham cầu thần thông và không có Ðịnh-lực sa vào cạm bẫy, mất đi Ðạo-nghiệp, trở thành quyến thuộc của ma. Về điểm này, mọi người đều phải đặc biệt chú ý, không thể không cẩn thận!

 

·     Người nào muốn có thần thông  thì trước hết phải xả bỏ muôn sự, chuyên tâm tham Thiền tịnh tọa. Ðến khi công phu chín muồi thì tự nhiên có thần thông. Thần thông không phải là thứ có thể tìm cầu ở bên ngoài, mà chỉ có được khi nội tâm mình chứng đắc.

 

·     "Nhìn xuyên suốt, xả bỏ, tự tại."

 

     Nhìn xuyên suốt tức là hiểu vấn đề một cách rõ ràng, thấu đáo. Xả bỏ tức là giải    thoát. Chỉ khi đạt được giải thoát rồi thì mới có sự tự tại chân chánh.

 

·     Học Phật Pháp thì cần phải dùng trí huệ chứ không thể dùng tình cảm. Dùng trí huệ để học Phật Pháp thì đó là Chánh Pháp. Dùng tình cảm mà học Phật Pháp thì đó là Mạt Pháp.

 

·     Nhiều người nghĩ rằng đời người là vui sướng. Kỳ thật, những sự vui sướng ấy đều là giả dối. Sư vui sướng chân chánh phải được tìm thấy từ trong tự tánh, chứ không phải đến từ bên ngoài.

 

                                                                                                      (còn tiếp)  

Trở về trang nhà