Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Tháng 9-10/1996

 

Tháng              Ngày                                        Pháp Hội       

   6                   07-27                Khóa Tụng Kinh Hoa Nghiêm

                        23                    Lễ Kỷ Niệm Một Năm Ngày Nhập Niết Bàn Của Hòa Thượng Tuyên Hóa & Lễ Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng Về Các Ðạo Tràng Chi Nhánh

  7                    04-05                Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

                         06                    Lễ Tốt Nghiệp Trường Ðại Học Pháp Giới Phật Giáo & Lễ Mãn Khóa Chương Trình Huấn Luyện Tăng Già Cư Sĩ   

                         07                    Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành

                         28                    Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Ðạo

7-8              28/7- 03/8              Quán Âm Thất

 8                      25                     Lễ Vu Lan

 9                      08                     Lễ Vía Bồ Tát Ðịa Tạng

                      08-14                   Ðịa Tạng Thất

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang