Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Tháng 4 - 7 / 1996

 

Tháng                  Ngày                              Pháp Hội 

                                        

4-5                28/4-22/5             Vạn Phật Bảo Sám

   5                       03                 Sinh Nhật Hòa Thượng Tuyên Hóa  

                            19                 Lễ Phật Ðản  

  6                     07-27               Khóa Tụng Kinh Hoa Nghiêm

 

25            Kỷ Niệm Ngày Niết Bàn Của Hòa Thượng

Tuyên Hóa (mồng 10 tháng 5 âm lịch)  

  7                        04                  Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc  

06                  Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành  

28                  Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Ðạo

 

7-8                  28/7-03/8           Quán Âm Thất                    

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang