English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

1. Cầu Tự Trước Ðức Quán Âm  

Hòa Thượng Hư Vân vốn họ Tiêu. Tổ tiên của Ngài là người Lan Lăng và là hậu duệ của vua Lương Võ Ðế. Gia tộc Ngài đã nhiều đời định cư ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam. Thân phụ Ngài tên là Tiêu Ngọc Ðường và thân mẫu thuộc dòng họ Nhan.  

Ðời nhà Thanh, năm Ðạo Quang sơ niên (1821), thân phụ Ngài, vốn hàng khoa cử, được bổ nhiệm làm quan ở đất Mân(1). Bấy giờ, thân phụ Ngài tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn còn hiếm muộn. Song thân Ngài buồn phiền lắm, bèn đến ngôi cổ miếu Quán Âm Tự ở ngoại thành dâng hương, chí thành khẩn thiết khấn vái cầu tự.                                                           

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:  

Tích công thụ đức thực thiện nhân,

Kiền tâm cầu tự lễ Từ Tôn.

Vạn lự trừng thanh duy đương niệm,

Nhất tâm bất loạn cả nhi ứng.

Nghĩa là:

Tích công lũy đức, trồng nhân lành,

Tâm thành cầu tự, lạy Từ Tôn.

Nghĩ suy lắng sạch, chỉ một lòng.

Chuyên tâm chẳng loạn, được cảm ứng.

Trở về trang nhà | Về đầu trang