Thông Báo

Vạn Phật Bảo Sám

 

                                             "Tội lỗi dẫu lớn đầy trời,

                                      Nếu biết sám hối, tội thời tiêu tan,"  

Vạn Phật Thánh Thành sẽ tổ chức Pháp Hội vạn Phật Bảo Sám từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5, năm 1996. Ðây là một cơ hội rất thù thắng để chúng ta, qua sự lễ lạy hơn mười ngàn hồng danh đức Phật trong bộ Kinh Phật Thuyết Phật Danh, chân thành sám hối với tự tâm và với chư Phật về mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Kính mời quý đạo hữu tinh tấn tham gia.          

               Ðịa điểm:

                                Vạn Phật Thánh Thành

                                2001 Talmage Road

                                Talmage, CA 95481- 0217  

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Tel: (707) 462-0939 hoặc Fax (707) 462-0949

 

Chương Trình Thuyết Giảng Kinh Pháp Bảo Ðàn

(giảng bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại)  

               Ðịa điểm:

                              Tu Viện Phật Giáo Berkeley

                              2304 Mc Kinley Ave.

                              Berkeley, CA. 94703  

              Thời gian: Mỗi tối thứ bảy, từ 7:30 đến 9:00  

              Chủ giảng: Thầy Thích Hằng Thật  

              Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (510) 848-3440


Trở về trang nhà | Về đầu trang